MELLÉKLET

 MK. 242. szám 2021.12.27. H.

789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete A közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 12139. old.13. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása 12153. old. 
55. §
(2) Az R10. 4. § (2) bekezdés 27. pontja a következő k) alponttal egészül ki: (Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el: a közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzései, továbbképzései, utánképzései és vizsgáztatásai tekintetében – vonatkozó jogszabályokban meghatározott képzési, továbbképzési, utánképzési, vizsgáztatási, képesítési követelményrendszer figyelembevételével –)
„k) az elektronikus vezetési karton vezetésére szolgáló eszköz vagy alkalmazás és a kapcsolódó informatikai rendszer minősítésének és tanúsításának módjának meghatározása;” (során.)
(3) Az R10. 4. § (4) bekezdése a következő 30. ponttal egészül ki: Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el)

„30. a járműben az utasok mozgását vagy elhelyezkedését befolyásoló tárgy, berendezés vagy a jármű külső felületén a típusengedélyben nem szereplő berendezés, kiegészítő elem, ideiglenes berendezés, a  jármű közlekedésbiztonsági jellemzőit befolyásoló díszítés – beleértve a  jármű reklámmal, fényforrással vagy fóliával történő ellátását – legfeljebb 3 hónap időtartamra történő elhelyezése engedélyezése” (során.)

 16. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása 12155. old.

Törlődik a jogszabályból, hogy az 1978. április 1. és 1988. december 31. között szerzett D kategóriás vezetői engedély PÁV II. kategóriát igazol. (szerk.)

 20. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása 12157. old.
 
75. §
A 284/2018. Korm. r. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:

a) végzi a közúti járművezetők vizsgáztatását, utánképzését és képzésfelügyeletét,

b) végzi a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását és képzésfelügyeletét,

c) végzi a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát,

d) közreműködik az a) és b) pontban meghatározott képzésfelügyeleti tevékenysége révén a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek tanfolyami és szaktanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése ellenőrzésében,

e) végzi a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzése, továbbképzése, utánképzése és vizsgáztatása, továbbá az iskolavezetői, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység szakfelügyeletét,

d) f) részt vesz a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének engedélyeztetésével kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,

e) g) részt vesz a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével, vizsgáztatásával, továbbá a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatával kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,

f) h) feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, testületekkel. 
76. §
A 284/2018. Korm. r. 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2a) A vizsgaközpont elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett

a) a  közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásával való kapcsolattartása és a  vizsgára, vizsgálatra és utánképzésre jelentkezők adatainak ellenőrzése során a  (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti közfeladatai ellátása keretében, valamint

b) a vizsgára, vizsgálatra és utánképzésre jelentkezők által közvetlenül a vizsgaközponthoz – képző szerv közreműködése nélkül – benyújtható jelentkezés és nyilatkozattétel biztosítása vonatkozásában.”

77. §
A 284/2018. Korm. r. 5. § (3) A vizsgaközpont 2022. december 31. napjáig jogosult a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti szolgáltatások igénybevételére.

21. Az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységre vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása 12158. old.

Hatályát veszti a 8. §, ami a 43/2019. Korm. r. 4. alcíme: Piacfelügyeleti és ellenőrzési terv-ként van nevesítve. (szerk.)

 24. Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló

559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása 12159. old.

87. §

Az 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet] foglaltaktól eltérően]
„b) a közúti járművezető vizsgabiztos, a műszaki vizsgabiztos, a közúti járművezető szakoktató, az iskolavezető, a menetíró ellenőr és a menetíró szerelő, a szaktanfolyami vizsgabiztos a 2020. évben esedékes továbbképzési, valamint sikeres vizsga letételére vonatkozó kötelezettségét a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig köteles teljesíteni; a kötelezettség elmulasztása vagy sikertelen teljesítése esetén a továbbképzés teljesítéséhez kötött tevékenység ezen időpontot követően nem folytatható.”

Ezen jogszabályok hatályba lépése a kihirdetését (2021.12.27.) követő 5. napon következik be, azaz 2022.01.01-én. Kivéve e jogszabály 75. és 76. §-ai, melyek a 284/2018. Korm. r.-et (KAV feladatai) módosítják. Azok 2022.06.01-től hatályosak. (szerk.)