A Kormány 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete

A Kormány 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„2. § (1) A Hatóság székhelye: Budapest.
(2) A Hatóság élén az elnök áll.
(3) A Hatóság a feladatait a – jogi személyiséggel nem rendelkező – központi szerve és különös hatáskörű országos illetékességű elsőfokú szervei (a továbbiakban: Hatóság elsőfokú szerve) útján látja el.
(4) A Hatóság központi szerve a Központ, amelyet a Hatóság elnöke közvetlenül vezet.
(5) A Hatóság elsőfokú szervei
a) a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, amelyet a közúti gépjármű-közlekedési elnök-helyettes vezet,
b) az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, amelyet az útügyi, vasúti és hajózási elnök-helyettes vezet,
c) a Légügyi Hivatal, amelyet a légügyi elnök-helyettes vezet.
 
(6) A Központ és a Hatóság első fokú szervei országos illetékességgel járnak el, székhelyük Budapest.
 
(7) A Hatóság első fokú szervei közigazgatási hatósági hatáskörüket önállóan gyakorolják. A Hatóság első fokú szervének vezetője (elnök-helyettes) gyakorolja a Hatóság első fokú szervéhez telepített hatáskört és eljár az első fokú szerv nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban.
 
(8) A Hatóság elnöke vagy más kormánytisztviselője a Hatóság első fokú szervének vezetőjét vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézőjét az első fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.
 
(9) A Hatóság első fokú szerve által hozott döntés elleni fellebbezést másodfokon – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a Központ bírálja el.”
 
Az R. a 3. §-t követően a következő alcímmel és 3/A. §-sal egészül ki:
„A megyei és fővárosi közlekedési felügyelőségek jogállása
3/A. § (1) A megyei és fővárosi közlekedési felügyelőségek a fővárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési szakigazgatási szervei.
 
(3) A megyei és fővárosi közlekedési felügyelőségek által első fokon hozott döntés elleni fellebbezést a Hatóság bírálja el.”
 
(3) Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:
 
35. a közúti járművezetők képzésének és utánképzésének engedélyezésével, a közúti közlekedési szakemberek képzésének és továbbképzésének engedélyezésével és vizsgáztatásával (vizsgakötelezettség alóli mentesítésével), a vizsgabiztosi, szakoktatói és iskolavezetői tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, a vizsgabiztosi, a szakoktatói és az iskolavezetői névjegyzék vezetése, az engedélyezett képző szervek nyilvántartása, tansegédletek meghatározása,
 
36. a közúti járművezetők előzetes, időszakos és rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálata, valamint a vizsgálat lefolytatásába jogszabály alapján bevont szervezet tevékenységének irányítása és ellenőrzése,
 
37. a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-ei 1071/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feladatok ellátása,
 
 
Az R. 8. § (1) bekezdése a következő h)–j) ponttal egészül ki:
[(1) A Hatóság elnöke:]
„h) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének, utánképzésének és mindezek vizsgáztatásának tekintetében a képzési vagy vizsgáztatási követelményrendszer figyelembevételével meghatározza
ha) a tantárgyakat és tantervi óraszámaikat,
hb) a vizsgakövetelményeket, vizsgafeladatokat,
hc) a képzések tanterveit,
hd) az e-learning minősítésének és tanúsításának módját a Közlekedési Szakértői Testület szakmai állásfoglalására figyelemmel,
he) az ügyviteli rendet,
hf) a vizsgák lebonyolításának rendjét és módszereit,
hg) a képzés és a vizsgáztatás tárgyi feltételeinek alkalmazására vonatkozó technológiai és műszaki követelményeket,
hh) és ellenőrzi, felügyeli a közúti közlekedési szakemberek képzését, továbbképzését és vizsgáztatását, valamint a közúti járművezetők vizsgáztatását,
hi) az egyes tantárgyak hallgatása, illetve vizsgatárgyak teljesítése alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések, végzettségek körét,
i) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének, utánképzésének és mindezek vizsgáztatásának tekintetében a külön jogszabályban meghatározott képzési vagy vizsgáztatási követelményrendszer figyelembevételével engedélyezi és tanúsítvánnyal látja el
ia) az alkalmazható tansegédleteket,
ib) az e-learning rendszerű oktatásban alkalmazott rendszereket,
j) működteti a Közlekedési Szakértői Testületet.”
 
11. § Az R. 9. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
 
„(2) A szakigazgatási szerv számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében 2011. január 1-jét megelőzően az NKH területi szerveként működő regionális igazgatóság jogutódjának az alapító okiratban foglaltak szerint az a korábbi illetékességi területén működő megyei (fővárosi) kormányhivatal tekintendő, amelynek a szakigazgatási szervévé – megyei (fővárosi) illetékességi területet alapul véve – e rendelet hatálybalépésével válik. Ahol alapító okirat szerint a regionális igazgatóság korábbi feladatainak részleges átvevője az NKH, a feladat- és hatáskörök, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közlekedési felügyelőség jogutódjának az NKH tekintendő.”
 
(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.