A Kormány 205/2010. (VI. 29.) Korm. Rendelete

A Kormány 205/2010. (VI. 29.) Korm. Rendelete

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról
 
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
 
„3/A. § A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló közúti járművezetői tanfolyamra az vehető fel, valamint elméleti vizsgát az tehet, aki a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte. Az alapfokú iskolai végzettség megszerzését a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon kell igazolni.”
 
2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § 2011. január 1-jén lép hatályba.
 
3. § (1) Hatályát veszti a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 179/2010. (V. 13.) Korm. rendelet.
 
(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.
 
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök