KORÁBBI HÍREINK... (2016)

Újabb két megjegyzés a kamarai csatlakozás ügyében

Szerintem a kamarához való tartozás kezdeményezésével, elindításával az elmúlt időszak legértékelhetőbb érdekképviseleti tevékenysége zajlik, ami szakmánk új alapokra helyezésének a lehetőségét adja. Ebben többek között Németh György és Rubik P. Pál szerepe elismerésre méltó. Levélváltásaik az illetékes miniszterrel és az ügyben eljáró felelős vezetőkkel, reményre adnak okot. 
Azt gondolom többedmagammal is, hogy a kezdeményezés megérett a támogatásra, és nem csak egy próbára, mint ahogy a mondásban szereplő pudinggal történik. A mi szakmánk már annyira túlszabályozott és túladminisztrált, annyira nem tanulóközpontú és nem is oktató központú, hogy itt változásnak kell történnie. Ennek jogosságát persze már nagyon sok, általam nagyra becsült kiváló kolléga is kifejtette, itt a Tanulóvezetőben is. Arra gondolok, amikor az oktatók, iskolavezetők, de még vizsgabiztosok is, meggyőző észérvekkel fejtették ki véleményüket a rendeletben eltúlzott parkolási vizsgafeladatokról - ez például most korrekt módon rendeződött – a továbbképzések kritikájáról, a felesleges évenkénti vizsgákról, a lehetetlen óraidő keretekről, vagy a szakoktató-képzés jelenlegi állapotáról. Ezek ugyan egy-egy konkrét probléma köré tornyosultak, de a fórumozó kollégák véleményéből mindig kiolvasható volt: a problémák gyökere az messzebbre nyúlik.  És most itt van a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara! Óriási feladatnak látszik, de támogatni kell. Meg kell próbálni, mert ennél csak jobb lehet. Ha mindazok a pontok megvalósulnak, amit Németh György az előzetes rendelettervezetben közölt, akkor nyert a szakma. Nem is keveset. Ne felejtsük el a számunkra fontos alapelvet, legyen az közigazgatás, vagy szakmai igazgatás, hogy minden döntés, ami csak lehetséges, helyben szülessen meg! Természetesen tudjuk, hogy a mi szakmánk működéshez szükség van az országos érvényű szabályozásokra is, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos hatókörű köztestületi szervezet, megyei szervezeteivel sokkal jobb gazdája lehet szakmánknak. Ezt külföldi példák is jól igazolják. Az NKH és a végeken működő Megyei Kormányhivatalok kettőssége, mint a szakmánkat felügyelő és ellenőrző rendszer biztosan nem egészséges megoldás. Ezt sokszor még a két szervezetben dolgozó kollégák sem rejtették véka alá. 
Várjuk, hogy mit hoz az újév. Mennyire lesz a döntés szakmai? Mennyit számít a mi szakmánk, mennyit számítunk, mi oktatók. Mennyi ebben a politika, vagy az üzleti érdek? Nem tudjuk!

Bozzai Lajos – Győr


Magam is jónak tartom a kamarához való csatlakozást, kivéve az erről szóló tájékoztató anyag szakmai indoklásában az utolsó mondatot, - amivel nem értek egyet! Idézem: " A törvény egyéves határidővel valamennyi képzési engedélyt tegyen lejárttá, és a megyei kormányhivataloknak legyen lehetőségük és kötelezettségük az engedély feltételeink legalább ötévenkénti megvizsgálására."

Szerintem ez így átgondolatlan javaslat és elképzelhető, hogy sokakat elriaszt a kamarához való csatlakozástól.

Gajdos Zoltán - Debrecen


 

Egy újabb levél Kamara ügyben

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

VI. Szállítás, Szállítmányozás Osztály elnöke részére!

Tisztelt Elnök úr!

A Járművezető Oktatók Szakmai Kollégiumának nevében kérem segítségét, támogatását 2016. évi tervünk egyik legfontosabb elemének megvalósításához. A kormány a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében, az adminisztratív kötelezettségek megszüntetése érdekében döntött az egyes minisztériumok irányítása alatt álló központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények átalakításáról. E szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság jogutódlással – a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő beolvadással – megszűnik. Tekintettel arra, hogy az NKH által végzett tevékenységek egy részét célszerűbb alacsonyabb szinten kezelni, kollégiumunk, támogatva a Kormány döntését is, az alábbiakat terjeszti elő:
 A jövőben a Kamara, ezen belül a Járművezető-képző Oktatók Szakmai Kollégiuma, aktívan vehessen részt a szakmánkat érintő tevékenységek alakításában, a járművezető-képzést érintő rendeletek, szabályozások aktualizálásában.

 A Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalának Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya által végzett egyes tevékenységek, illetve feladatok kerüljenek Kamarai hatáskörbe. Ezek a feladatok döntően kamarai jellegű tevékenységek.

A legfontosabbak:

-  A képzés szabályozása, engedélyezése
-  Nyilvántartások, névjegyzékek vezetése
-  Szakoktatók képzése, továbbképzése
-  Szakmai felügyelet kialakítása (jelenleg nincs szakfelügyelet, csupán adminisztrációs ellenőrzés)
-  Módszertani segítségnyújtás, kiadványok készítése

Tekintettel arra, hogy a vizsgáztatást jelenleg is a Kormányhivatalok végzik, az Állam szabályozó szerepe továbbra is biztosított, a járművezető-képzés viszont nem állami feladat, ezért is indokoltnak látjuk, hogy a képzéssel kapcsolatos feladatokat a Kamara, mint köztestület lássa el. Véleményünk szerint mindez növelné a Kamara szakmai presztízsét, megoldaná a jelenlegi feszültségeket a szakmában, javulna a lakosság járművezetéssel kapcsolatos elégedettsége is.

Támogatását, szakmai segítségét előre is köszönöm,

Rubik P. Pál
a BKIK VI. Osztály Járművezető Oktatók Szakmai Kollégiumának elnöke

Budapest, 2016. 07.26.

 

További megjegyzéseim:
  
Ezt a levelet már több mint két hónapja elküldtem a címben jelzett BKIK VI. osztályának elnöke részére. Tartalmát most is fontosnak tartom, minden soráért vállalom a felelősséget. Ezt a kívánalmat fogalmazták meg a JASZKOE és MAISZ érdeképviseletek vezetői is, aminek kicsit bővebb szövege és indoklása Tartozzunk a Magyar Kereskedelmi Iparkamarához címmel, itt a Tanulóvezető honlapján is megjelent, - és amivel teljes mértékben egyetértünk!
Azt is tudom, hogy e témával kapcsolatban néhány napja ugyancsak megjelent a SZAKOE elnökének egy uszító levele, amihez csak annyit: bár ott az én nevem is szerepel, nem akarok a levélre válaszolni. Egy hazug és gyűlölködő, rettegésből megírt megjegyzésre, aminek semmi köze nincs a tisztességes szakmai magatartáshoz, méltatlan is lenne válaszolni. Tartozzunk a MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁHOZ

A Járművezető-szakoktatók és Képzőszervek Országos Egyesülete (JASZKOE) már év elején felfigyelt a Kormány, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek arra a bejelentésére, hogy a bürokrácia csökkentésének érdekében, még az idén, néhány közigazgatási szervezetet átalakítanak, megszűntetnek. Ismerve a magyarországi járművezető-képzés, az autósiskolák évek óta sokasodó gondjait, Németh György egyesületi elnök levelet írt a miniszternek, akitől segítő szándékú, biztató választ kapott a nehézségek megoldását illetően. Ezt követően a JASZKOE elnöke felvette a kapcsolatot a szakági miniszterrel továbbá az illetékes államtitkárokkal, majd külön kérésre, az Egyesület tagságának bevonásával javaslatot készített a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX.2.) Korm. rendelet módosítására. Természetesen egyeztettek erről a szakterület másik nagyobb érdekképviseletével, a Magyar Autósiskolák Szövetségének (MAISZ) elnökségével, tagságával is.
Ennek a törvény -és rendeletmódosítási javaslatnak, a hozzá csatolt szakmai indoklásnak most csak a vázlatos, de lényeges pontjait ismertetjük:

A közlekedési törvénybe foglalják bele:

- A szakoktatók és az iskolavezetők képzését és továbbképzését a jövőben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szervezze.

- A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésére, továbbképzésére és utánképzésére engedéllyel rendelkező szervezetekről a MKIK, mint köztestület jogosult legyen adatokat nyilvántartani.

- A szakoktatói és az iskolavezetői tevékenység végzésére jogosultakról a MKIK vezessen névjegyzéket.

A kormányrendeletbe foglalják bele:

- A szakoktatók, iskolavezetők képzését és továbbképzését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara engedélyezze és szervezze.

- A szakoktató és iskolavezető a tevékenységét abban az esetben folytathatja, ha folyamatosan részt vesz a kredit-rendszerben szervezett továbbképzéseken és ötévente minősítő vizsgát tesz.

Szakmai indoklás:

A 1312/2016. Kormányhatározat értelmében a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) 2017. január l. napjával megszűnik, jogutódja az irányító minisztérium lesz. 

A járművezető-képzés piaci alapon, a versenyszférában működik, míg a vizsgáztatás állami (hatósági) feladat, ami egész Európában így van. Magyarországon ma ezer autósiskola szerepel hatósági nyilvántartásban, és mintegy 2500 aktív szakoktató, iskolavezető tevékenykedik. Nincs ma olyan szervezet, aki ennek a szakmai körnek a „gazdája” lenne, hiszen a két nagyobb, tényleges érdekképviselet is egyre szűkebb keretek között működhet. A szakoktatók és az iskolavezetők helyzete, státusza nem rendezett, senki nem tekinti feladatának a szakma módszertani fejlesztésének megszervezését. Erre az NKH is alkalmatlan volt, de nem is volt feladata. Mivel 2016. január 1-óta minden vállalkozás kötelezően kamarai tag, javasoljuk, hogy a jövőben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mint köztestület lássa el a járművezető-képzési tevékenység általános felügyeletét és szakmai koordinációját.
A közlekedési törvény 2009-től írja elő, hogy a szakoktatók és az iskolavezetők képzése és továbbképzése műszaki felsőoktatási intézményben történik. Ez a gyakorlatban nem vált be. A képzést a Nyíregyházi egyetem neve alatt, ma egy magáncég végzi, az oktatók zöme pedig az NKH valamilyen alkalmazottja. Az egyetem honlapján ez a fajta képzés nem is szerepel, ennek ott nyoma sincs, az egész tevékenység pedig átláthatatlan! A szakoktatói oklevélnek ma semmi köze a felsőoktatási intézményhez, de nem is az adja ki! A továbbképzést hasonlóan, átláthatatlan módon szervezik a Budapesti Műszaki Egyetem neve alatt, de pl. a hatósági vizsgadíjat nem is az egyetem, hanem ismét egy magáncég számlájára kell befizetni. Egyébként a szakoktatók és iskolavezetők továbbképzése gyenge, egy számítógépes teszt kitöltéséből áll, zömében KRESZ kérdésekkel. E továbbképzés keretében a szakmai előadásokon való részvételre, illetve tapasztalatcserére nincs lehetőség. 
Javasoljuk, hogy a szakoktatók és az iskolavezetők képzése és továbbképzése is kerüljön át az MKIK felelőssége alá, és azt a más szakmákban is jól bevált kreditrendszerben szervezzék meg. Az évenkénti KRESZ továbbképzést is túlzásnak tartjuk, ilyen a világon nincs, ez kizárólag egyesek pénzbevételét szolgálja. Javaslatunk, megszünteti azt a korábbi - megítélésünk szerint versenyjogi szempontból - jogellenes állapotot, ami a járművezető képzés területén az állami középiskolák és az autósiskolák között fennáll, hogy a középiskoláknak sem engedélyre sem iskolavezetőre nincs szüksége. A gyakorlatban a középiskolákban lényegében nem is folyik járművezető-képzés, mivel az ehhez szükséges tárgyi feltételeket nem tudják biztosítani. A hatékony képzés pedig szerintünk egységes, nem lehet azt részképzésekre felosztani. 
A „e-learning” elméleti képzési lehetőséget továbbra is megtartani javasoljuk, azzal a megállapítással, hogy ez csak egy lehetőség, egy módszer, és nem több, nem cél! Az oktató személyisége, példamutatása, nevelőképessége nemcsak a gyakorlati képzésben, hanem az elméleti képzésben is meghatározó! Jelenleg ennek a hiánya, óriási szakmai hiba! Ezt hazai és a külföldi tapasztalatok birtokában is magabiztosan állítjuk.
Ma a hatályos törvény külön tevékenységi engedély megszerzését írja elő a szakoktató és az iskolavezető részére. Véleményünk szerint ez felesleges és bürokratikus, az NKH még egyetlen ilyen engedélyt sem adott ki, s az általuk idézett EU irányelv sem tartalmaz ilyen előírást. A szakoktatói és az iskolavezetői képesítéssel rendelkező személyt névjegyzékbe veszik, a tényleges tevékenység megkezdéséhez pedig elegendő a bejelentés.
Jelenleg az autósiskolák részére az NKH adja ki országosan a képzési engedélyt, lényegében alanyi jogon. Ez korábban megyei hatáskörben volt, és így volt helyes, mert ott legalább volt kapacitás a feltételek folyamatos ellenőrzésére. Erre az NKH-nak nincs személyi kapacitása. Javasoljuk tehát a feladatot visszaadni megyei szintre. Annál is inkább, mert tapasztalatunk, hogy az autósiskolák egy része nem képes folyamatosan biztosítani a szükséges feltételeket, de az ellenőrzés hiányára tekintettel, senki nem vonja vissza az engedélyt tőlük. A törvény egyéves határidővel valamennyi képzési engedélyt tegyen lejárttá, és a megyei kormányhivataloknak legyen lehetőségük és kötelezettségük az engedély feltételeink legalább öt évenkénti megvizsgálására.

Budapesten, 2016. szeptemberében,

Járművezető-szakoktatók és Képzőszervek Országos Egyesülete,
Magyar Autósiskolák Szövetsége Látni és Látszani!

ORFK-OBB – Carl Zeiss Vision Hungary Kft - XMEDITOR – Saint-Goban Autó üzletág

 

A közlekedésbiztonsági szakemberek az idei 2016-os kampányban is arra ösztönözik a gépjárművezetőket, hogy éljenek a felkínált lehetőségekkel, vagyis vizsgáltassák át autójuk világító és fényjelző berendezéseit, gumiabroncsait, valamint ellenőriztessék látásukat és mindezt térítésmentesen! Az ilyen vizsgálatokon megjelent gépjárművezetők részére a kampányhoz csatlakozott szervizek külön igazoló lapot adnak arról, hogy járműveik megfeleltek a jogszabályokban előírtaknak. A kampányhoz szintén csatlakozott optikusoknál ingyenes látásellenőrzésre van lehetőség, ahol ugyancsak igazoló lapot kapnak a járművezetők. Az igazolásokat a közúti ellenőrzés alkalmával az intézkedő rendőrnek átadhatják, szabályszegés elkövetése esetén a jogkövetkezmények alól ugyan nem mentesülhetnek, de szankció alkalmazása során ez hatósági mérlegelés alapja lehet.
A 2016-os "Látni és Látszani" kampány a korábbi évekhez képest „Plusz” elemet is hordoz. Ez megnyilvánul a csatlakozott szervizek és optikák kiszélesített körével, valamint hogy az ingyenesen elérhető szervizszolgáltatások mellett a kezdeményezés a gépjármű-tulajdonosok számára kiterjesztett átvizsgálási lehetőséget is biztosít: a világítástechnikai berendezéseken túl az autó általános műszaki állapotára is kiterjed, mint pl. a lengéscsillapító, a kipufogó, a zárszerkezetek ellenőrzése, kenése, az akkumulátor tesztelése, vagy éppen a fék vizsgálata is benne lehet.
Az ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokról a szervizekben lehet tájékoztatást kérni. Erre készült a célirányos honlap (www.latnieslatszani.hu), amelyen megtalálhatók az egyes szerviz- és optikakereső szolgáltatások, ahol segítik az érdeklődőket. 
A rendőrség az őszi, megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyokra tekintettel nagyobb figyelmet szentel a járművek kivilágításának ellenőrzésére, a láthatóság jegyében a kerékpárosok és a gyalogosok biztonsága is előtérbe kerül. (ORFK-OBB sajtóanyag) 

Hospitálok - Mit is nézzek!

 

A hospitálás akkor lesz eredményes, ha komolyan, rendszerezett megfigyelési szempontok alapján figyelek, jegyzetet készítek, amit a későbbiekben majd elemezni is tudok, s aminek alapján még újabb megfigyelési szempontokat is rögzíthetek.

Szempontjaim a tantermi hospitáláshoz:

- Már az elején fontos, hogy a foglalkozásvezető példamutató-e a tanóra kezdésének pontosságával, megjelenésével, stílusával, határozottságával…

- Felkészült-e a foglalkozásra? Van-e neki, tájékozott-e a saját jegyzeteiben?

- A tanulóihoz való viszonyulásaiban felfedezhető-e az empátia, a következetesség, az igazságosság és a tárgyilagosság?

- Engedi-e, vagy éppen szervezi-e, mint foglalkozásvezető, hogy tanfolyamának a résztvevői egymásnak információforrásai is legyenek?

- Felfedezhető-e oktatási tevékenységében a nevelési szándék?

- Van-e az óra anyagának magyarázatában tudományosság és pedagógiai-andragógiai szakszerűség?

- Mennyire hagyja el a frontális módszert és megy át a tanulásszervező szerepbe, amikor ennek már adottak feltételei?

- A gyakorlatra irányul-e tanítási tevékenysége az elméleti téma tanításakor?

- Mennyire építi a tanulók meglévő tapasztalataira az absztrakciókat?

- Mennyire érezhető a rendszeresség és a fokozatosság a foglalkozás vezetésében?

- Milyen tárgyi és nem tárgyi eszközökkel biztosítja a tananyag feldolgozása során szerzett ismeretek tartósságát?

- Milyen módon teremti meg és tartja fenn a tanítás-tanulás folyamatához szükséges pszichológiai feltételeket?

- Milyen módszerekkel biztosítja az ismeretátadás-ismeretszerzés folyamatosságát, rögzítését?

 - Hivatkozik-e a majdani „gyakorlati” foglalkozásokra és hogyan?

- Milyen módon ellenőrzi és értékeli a tanfolyami résztvevők tevékenységét?

- Hogyan tudja meg a közös munka eredményét, ill. a személyenkénti eredményeket?

 

Szempontjaim a gyakorlati órák hospitálásához:

 

- Hogyan fogad engem a foglalkozásvezető, hogyan mutat be tanulójának, mint hospitáló oktatójelöltet?

- Észlelek-e identitásérzés féltést magamon, vagy a foglalkozásvezető oktatón?

- Tapasztalom-e, hogy jelenlétem miatt a tanuló számára másmilyen a foglalkozás, mint az eddigiek?

- Érezhető-e az oktató stílusán a fokozottabb személyesség? Ha igen, akkor miben és hogyan nyilvánul ez meg?

- Milyen egyéb módon is igyekszik az oktató biztosítani önmaga hitelességét?

- Milyen módon veszi fegyelembe az oktató a hospitáló oktatójelölt jelenlétét? (Pl.: véleményt kér, tanulószerepet, esetleg az oktatótárs szerepét biztosítja neki, stb.)

- Hogyan és mennyire alapoz az elméletben tanultakra a gyakorlati foglalkozás vezetője?

- Hogyan alakul az elmélet és a gyakorlat aránya a foglalkozáson és miért?

- A gyakoroltatásánál inkább „sulykol” vagy továbblépéses feladattal „magasabb szinten” gyakoroltat az oktató?

- Hogyan biztosítja az oktató a kijelölt feladatok elvégezhetőségét?
 
- Alkalmazkodik-e a lehetőségekhez a feladatok kiadásánál?

- Hogyan neveli tanulóját a többiekkel való együttműködésre?

- Hogyan demonstrálja a tapasztalat és az absztrakció egységét a gyakorlati tevékenység során?

- Mikor és mennyire engedi az oktató a tanulói kezdeményezést?

- Beszélteti-e a tanulót az oktató azért, hogy ellenőrizze a feladat megértését és a végrehajtására vonatkozó tanulói gondolatokat?

- Milyen módon hasznosítja valamely feladat nem megfelelő végrehajtásának a tapasztalatait?

- Jól alkalmazza-e az oktató a megérdemelt dicséretet? Nem bánt-e vele másokat? Nem szégyenít- e meg az oktató?

- Felhasználja-e az oktató azt a lehetőséget, hogy a tanulók egymás munkáját is ellenőrizhetik és értékelhetik?

- Hogyan segítik az oktató módszerei a tantervi követelmények megvalósítását?

  - Vannak-e az oktatónak az ismert eszközökön és eljárásokon túlmutató módszerei is?

(Forrás: Tóth Ferenc László: Gondolatok a hospitálásról c. írása) 

 FOCI HíREK  --  JOBB 1 KUPA

 Kemenczei Zsolt képes összeállítása


   
   
   
   

 

   

 


  

Fékgázkuplung Liga 

HÍREK  - Díjátadás!

 
Garamszegi József egy napja

Harminchét éve kezdett oktatni az MHSZ-nél, húsz éve autósiskolája van, az összes járműkategóriában profi. Heves és Nógrád megye, Hatvan város közúti forgalmát járja, de a levegőben is tanít. Sportrepülő oktató, kétkormányos iskolagépének fedélzetén is osztogatja instrukcióit. Repülünk a Cserhát hegység meseszép, lágy vonulatai fölött, észak felé látszanak a Karancs kéklő csúcsai. (katt a képre!)

Motoros oktatással kezdődik a nap. Nagymotor, nagy "A" kategória. Beöltözés, előkészületek az induláshoz. Körbejárják, megcsodálják a szépséges Honda CB 650-est. A tanulóvezető már teljesen beleszeretett a csillogó kétkerekűbe. Garamszegi oktató szerint ez normális dolog, még jobban fog vigyázni a motorra, és persze saját magára is! A gumiabroncs, a kormánymű, a világítás és a fékek gyors ellenőrzése ezúttal sem maradhat el, stabil-e a rendszámtábla felfüggesztése, nem lóg-e valami a járművön? Még egy-két rövid mondatos útravaló: egyenes testtartással haladjunk, a váltásnál vigyázzunk az egyensúly megtartására, a sebességet folyamatosan ellenőrizzük. Készen vagyunk, indulhatunk, kicsit izgulhatunk. Újabb lépés az önállóság felé. Először gyakorolunk a forgalomban, de rádión kapsz segítséget. Mögötted vagyok a kísérő oktatójárműben, védelek, féltelek. 

Délelőtt 10 órakor "B" képzésre várjuk a tanulót. Garamszegi oktató felkészült, mindent tud róla. Eddig 36 órát vezettek, kicsit lassan haladnak, - sorolja a javítandó hibákat. Most külön megtervezett útvonalon fognak gyakorolni, személyre szabott  feladatok is lesznek. Amúgy a VW Golf 1,9-es dízel tanulókocsija kilenc évesen is kitűnő, nyomatékos motorja kifejezetten előnyös az elindulásokhoz. Közepes forgalomban, jobbára egyenrangú kereszteződésekben, Hatvan kertvárosában gyakorolunk. A vártnál nehezbben lendülünk bele, az oktató többször besegít, jó előre tájékoztat, magyarázza, majd ugyanezt ismétli, újra és újra. Végtelen türelemmel. A belvárosba érve parkolásra is jut időnk, járda mellé, jobbra előre, párhuzamosan. A végrehajtás önállóan, szépen sikerül. Később kiderül, a feladat nem volt véletlen, ez a beállás jól megy neki, - kellett a sikerélmény. Vége is a foglalkozásnak. Korrekt az értékelés, aminek a lényege: haladtunk előre ma is, néhány fontos forgalmi feladat azonban még hátra van. Egyeztessük akkor a következő óra időpontját...

Garamszegi ezúttal Mercedes 1424-es ponyvás tehergépkocsija, a 14 tonnás "C" kategóriás oktatójármű mellett. Vett hozzá tandem pótkocsit, így már a "CE"  kombinált kategóriás képzésre is megfelelő. Most a konzervgyári rutinpályán  gyakorolnak. Sorba veszik a "C" rutinvizsga követelményeit, a technikai és manőverezési feladatokat. A Mercedes szólóban is nyolc méter hosszú, két és fél a szélessége. Szabványosan berendezett vizsgapályán, a bóják és  a szegélyek között kijelölt  műveleti térben dolgoznak. Legalább 20 métert mennek hátramenetben és persze a tükrökből tájékozódva; magabiztos szlalomozás következik előre, a végén finoman megközelítve az utolsó bóját; majd egy nyomvonal váltással jobbra hátra, a rakodórámpa mellé. Tökéletes oldaltávolsággal, ideális helyzetben fejezik be a manővert. Én ámulok az ügyes tanulóvezető teljesítményétől, de látom, nincs itt nagy vállveregetés. Az oktató az talált a feladatsorban még kis javítani valót. Eszembe is jut a régi, szakmai bölcselet: az ügyes tanulót csak ügyes oktató tudja tanítani. 

A Setra HD 215-ös autóbusz 13 méter hosszú, 3 és fél méter magas, 17 ezer kg-os megengedett össztömegével, több is mint "D" kategóriás oktatójármű - mondja Garamszegi. A városszéli telephelyen vagyunk, indulunk a forgalmi vezetésre. Rövid ellenőrzés, felnyitja a motorháztetőt és elénk tárul a hatalmas aggregát, a régi, de teljesen felújított, nyolchengeres V motor, a 15 ezer ccm-es, 300 lóerős dízel (katt). Emeletnyi a karosszéria, belül 51 ülőhely. Csodálnánk még, de műszakizásra most nincs idő. A város felé haladva könnyen vagyunk egyenes úton, de Garamszegi a várható, váratlanról beszél. Buszt vezetni azért más! Nagy ez a jármű. Nagy hely kell a fordulókban, sokszor még az úttest bal oldalára is szükségünk lesz, amit nehezen tolerálnak a közlekedők. Szokatlanul nagy az első és hátsó kerekek nyomeltérése, a járdát mindig szemmel kell tartani a tükörben. Elől söprése van a kocsiszekrénynek, veszélyesek lehetnek a holtterek. Csak a tudásunknak megfelelő sebességgel haladjunk. Legyen időnk végig gondolni a tennivalókat! 
És lám! Már az első szűkebb városi kanyarban becsúszik a
 hiba. Csak gyors oktatói beavatkozással, elnéző, barátságos gesztusokkal oldódik fel a helyzet. Garamszegi nyugodtsága most aranyat ér. Aztán kezdi már megérteni a tanulóvezető is: buszt vezetni más!  Mert nagy darab, nagy a felelősség, nem elég ezt pontosan, itt elegánsan is kell vezetni! 

Délután négy órakor érünk a Garamszegi Rutin Autósiskolába. Első látásra is hangulatos családi ház, belül tágas udvar, jól felszerelt, korszerű, KRESZ, műszaki és Bü teremmel, modern számítógépes lehetőségekkel. Itt még a régi követelmény él, teljes képzési szolgáltatás valamennyi járműkategóriában. Ma új tanfolyam kezdődik, itt vannak a tanárok is. Először Garamszegi tart hagyományos tanfolyamnyitót, mint régen az MHSZ-nél. Azt mondja: szükségét érzi, hogy személyes kapcsolatban legyen a fiatal hallgatókkal. Ő még hisz a tanári munka fontosságában, a közösségi tanulás nevelő erejében.  

Egy óra múlva már a 21-es úton, Bátonyterenyén, a Cserhát Repülő Klub területén vagyunk. Ideális az idő, messze még a naplemente, Garamszegi repülni akar, jelentkezett is valaki sétarepülésre. A Zodiak sportgépét gyakorlott mozdulatokkal manőverezi ki a hangárból, szakszerűen átvizsgálja, meg is tankolja. Kigurul vele a repülőtér ősgyepére, kicsit melegíti még a felszálló pálya elején, ahol az ablakokból már csak a kék égbolt látszik. Gázt ad, száz-százötven méteres start után emelkedni kezd, meredeken a levegőbe. Ez még a próbakör, Garamszegi József 3125-ik felszállása. 

Járművezető vizsgabiztosi képesítése is van, pár éve még vizsgáztatott Heves megyében, de abbahagyta. Én ott is, mindig csak tanítani akartam, amit a vizsgáztatás intézménye ma már nehezen visel. Szenvedtem tőle, hogy a jelölt rosszul csinálja az egész mozdulatsort, de nem szólhattam. Maradok én inkább az oktató!

  

 

Feljegyezte Balogh Zoltán 

 


Hurrá! Kíváncsiak az oktatók véleményére?!

A Főváros Kormányhivatala email levelet küldött. Várják a Tisztelt Iskolavezetők és Szakoktatók észrevételeit. Segítséget kérnek a vizsgahelyhez kapcsolódó lehetséges útvonalakról különös tekintettel a forgalomszervezési hibákra, a parkolási feladatokat akadályozó, vagy nagyon megnehezítő körülményekre, a tisztázatlan forgalmi helyzetekre és minden a vizsgát zavaró tényezőre. A tanpályákon postaládába várják az írásos észrevételeket. A fővárosi Írottkő tanpálya környékén napirenden vannak a konfliktusok, a lakossági bejelentések.

Én pedig, mint oktató változatlanul úgy érzem, hogy senki vagyok! Én csak akkor vagyok kolléga, ha a vizsgabizottság hibázik, és részt kell vennem a hiba kijavításában. Én csak azt érzem, hogy csibész és tolvaj vagyok. A rendeletek szövege ezt igazolja számomra. Csak azt érzem, hogy mindent ellenőrizni akarnak és ezt folyamatosan meg is teszik. Én, mint átlagember, szinte képtelen vagyok felhívni telefonon a vizsgabizottságot, pedig nekem csak egy dátum kellene. Én nagyon szeretném, ha itt valami változás lenne. Most persze csak a gyakorlati képzésről, a B kategóriásról beszélek. 
A vizsga kezdetén miért kell ennyi adatot ellenőriznie a vibinek? Jogosítvány, forgalmi, oktatói bizonyítvány, biztosítás, vezetési karton stb. Miért rinyál ennyire a vibi, nehogy véletlenül kihagyjon akár egy adatot is? 
Nem értem! Miért nem a tanuló, a vizsgázó jelölt személyi adataival törődnek, hiszen én már egy regisztrált oktató vagyok. 
A vibi állapítsa meg, hogy tud, vagy nem tud vezetni a jelölt. Mi köze van az éjszakai vezetéshez, ez az ellenőrök dolga. Mi köze az én forgalmimhoz, a jogosítványomhoz, a biztosításomhoz, hiszen ez a rendőrség dolga. A vezetési kartont ellenőrizze az iskolavezető, a szakfelügyelő. Ha hibáztam, akkor persze dádá... 
A vibi azt nézze meg, tud, vagy nem tud vezetni a vizsgázó! 
A vizsga előtti műszaki, az amúgy is vicc. Amióta ennyi adminisztráció zúdul rájuk, nem is figyelnek oda. Sokszor még a tanuló zavarban is van. 
Az én kilométer-órámnak mi köze a tanuló tudásához? A tanulóvezető tud, vagy nem. 
Folyton szajkózzák, hogy csökkentik az adminisztrációt. Nálunk ez folyton nő. A meglévő rendeletekhez mindig újat tesznek, nem vizsgálják ezek egymásra hatását. Például azt, hogy kevés az oktató, mennyi az engedélyezett munkaidő, mit jelent az 580 km. Az egész úgy rossz, ahogy van! Aki zsebre akar dolgozni, az természetesen így is fog. Miért kell a fekete munkára kényszeríteni az embereket? Legálisan dolgozni miért nem jó? Az oktatók nagy része KATÁ-s, 6M Ft-ig tök mindegy, hogy mi van beírva, az adója állandó, a pénzügyi dolgok ellenőrzése az iskola, és persze a NAV feladata. 
Na és a parkolási feladatok. 
Ez aztán tényleg vicc. A feladat sok, nincs elég hely, állandó konfliktusban vagyunk a lakókkal. Azzal sem vagyunk előrébb, hogy máshová küldenek bennünket gyakorolni. Leginkább a merőleges parkolókkal van a baj. A rendeletben leírták milyen legyen, le is rajzolták, szép is. Az életben az ilyen hely azonban ritka! Hol is vannak ilyen helyek?
Bevásárló központ, lakópark, lakótelep. Tanítunk, vizsgáztatunk a nagy bevásárló központ parkolójában, tanuló életének emlékezetes vizsgája ez, gyerekek a kocsik között, zsúfoltságban idegeskedünk, csövesek. Mindenki siet, hiszen vásárolni jött, ez nem tanpálya. A lakópark az pihenő övezet, a lakótelep még elmenne, de a lakók joggal kiakadnak. Azt hiszik nincs is tanpálya, utálnak bennünket amióta az utcán kell rutinozni, vizsgázni. Ha az ember kap egy olyan vizsgabiztost, aki ragaszkodik a leírt méretekhez, a fordulási irányhoz, akkor nagyon sok a gond. Én arra kérnék mindenkit, aki ebbe valami csoda folytán bele tudna szólni, segíteni akarván, nehogy visszaküldjenek bennünket a tanpályára, hiszen ott sem fér el egyszerre a nyolc kiinduló vibi. A tanpályák fele már amúgy is megszűnőben. Télen hólapátolás, a hatóság a tanpályák fejlesztésére egy fillért nem akar költeni, de bérleti díjat sem hajlandó fizetni. Az oktatók örüljenek, hogy ide jöhetnek. Az oktatók dobják össze a pénzt, hogy legyen fűtött várakozó, szociális helyiség és ezért sokszor nem a köszönet jár…
Pedig a rutinvizsgát meg lehetne másképpen, jobban is oldani. Elég lenne a párhuzamos feladat előre-hátra, a megfordulások, és ezt az egészet úgy, ahogy a helyzet megköveteli. Egy Y megforduláshoz miért nem lehet kapubejárót is használni? Mintha a parkolási feladatok lennének a vizsga fő alkotórészei, ezen rugózunk évek óta, folyamatosan. 
Ez probléma máshol is. Egerben, Győrben, Pesten, Budán, itt Zuglóban is. Van róla már elég cikk a neten, a Tanulóvezető szaklapban. Az újságokban olyan esetek is, hogy csapágygolyóval, vizeszacskóval dobálták az oktatójárművet. Hogy vegyük tudomásul, az utca nem tanpálya. Elértük azt, hogy az embereket irritálja a tanulókocsi. Semmi empátia a tanulóvezetők iránt. Már mindenki elfelejtette, hogy ő is volt tanuló.

Simonyák Zoltán

Utóirat.

Még egyszer megjegyzem: lenne megoldás a gondokra. Párbeszéd az oktatókkal. 
Vajon miért nem akarják?
A vizsgabiztosnak és az oktatónak jóval kevesebb adminisztráció.
A vibik ne vállaljanak át más hatóságoktól szerepet.
Kevesebb parkolási feladat legyen az utcai forgalomban.
A merőleges parkolásokat töröljük.
Azt kérjük, amit a tanuló majd hasznosítani tud.
Mik ezek? 
Kérdezzük meg erről az oktatókat és vizsgabiztosokat is. A vizsgaidő legyen rövidebb, nincs Európában még egy olyan hely, ahol egy órán át tartana a vizsgaidő. 
A vizsgahelyek működtetése ne csak a képzőszervek feladata legyen.
Az egész pedig ne az üzletről, hanem az oktatásról szóljon.
Párbeszéd. Legalább félévenként szakmai megbeszélés kellene az oktatók és a hatóság között.
Ez miért lehetetlen kívánság?


Könnyű más kezével csalánt szedni!

A Fővárosi Kormányhivatal korábban egy tájékozódó kérdőívet, a napokban pedig újabb levelet küldött az autósiskoláknak, amelyben idéznek egy felháborodott budapesti autós hozzájuk eljuttatott panaszából is. „Néhány éve a város bizonyos pontjain az oktatók nagyon lassan, kb. 20 kilométeres sebességgel haladnak a tanulókkal, olyan helyeken ahol megelőzni sem lehet őket, és evvel a forgalmat nagymértékben akadályozzák.”  
Nem az első eset, hogy ilyen levelet kapnak! Ez már évek óta így megy.
Ennek egyik oka lehet, hogy az oktatók készakarva tartják fel a forgalmat, hogy az autósok még jobban utálják őket - amit én persze nem hiszek. A másik ok, hogy éppen azokat a parkolási feladatokat gyakoroltatják be az oktatók a forgalomban, amit néhány éve már a vizsgán, a közúti parkolókban kérnek számon. Nyilván nem a forgalom akadályozásából kell a jelölteknek vizsgát tenni, hanem összesen kilenc rutinvizsga feladatot közterületen kell begyakorolni, ebből négyet kötelező a vizsgán is elvégezni.Természetesen tudjuk, hogy ezeket a feladatokat először a tanpályán kell tanítani, ezt követően pedig a közúton, a vizsgára is gyakorolni kell! Ennek kénytelenek az oktatók eleget tenni, és ne tagadjuk: a parkolóhelyek keresése közben, vagy a beállások javításakor, valóban, nem kívánatos mértékben akadályozzuk ezzel a forgalmat. 
Jogos tehát a levélíró, valamint a tanpályák környékén lakók panasza! 
Ki, vagy kik hibáztak ennek az áldatlan állapotnak kialakulásában? 
A kérdés nem költői, miden oktató csípőből válaszol rá: a Nemzeti Közlekedési Hatóság! 
Fogalmazzunk most keményen. Elég volt! Tessék ezen végre változtatni! Ez már több mint szakmai tévedés! 
Már a kezdetektől, évek óta tiltakozik ellene a szakma! A 2016-os év elején is, a Tanulóvezető szaklapban legalább 15 szakoktató, vizsgabiztos és iskolavezető fejtette ki erről alapos szakvéleményét!  Több mint százan egyetértésüket is adták ehhez.
Lásd <  
http://www.tanulovezeto.eu/korabbi_hireink  > Egyszerűsíteni kell a parkolási vizsgafeladatokat! cím alatt. 
Néhány oktatók által szervezett szakmai megbeszélésen is többször kérték ennek a felülvizsgálatát. Nem történt semmi! Elég volt! 
Vagy akkor mondjuk ezt udvariasan, talán a jó szándék vezette őket, amikor úgy döntöttek, hogy a közúton kell a parkolási feladatokból vizsgázni, mert így életszerűbbnek gondolták, viszont az emberek tűrőképességét nem vették figyelembe! A legnagyobb baj azonban, hogy nem volt itt semmi hatásvizsgálat, az oktatók, vizsgabiztosok évek óta tartó panaszait, de még a lakosság beadványait sem vették figyelembe! Vajon mi lehet az oka ennek? Kinek és miért főződik érdeke ahhoz, hogy a tanpálya használat teljesen elsorvadjon? Erre már csak az idő fog választ adni, de az igazság az egyszer ki fog derülni. 
Addig viszont mi a helyzet? Mi oktatók naponta kapjuk a fejünkre az átkokat, szidalmakat, pedig nem mi érdemeljük. A sokszor üvöltöző és autóikat féltő embereket én már egyenesen a Teréz körútra és a Vajdahunyad utcába irányítom, ott tessék ordibálni az íróasztal mögött ülő nyakkendős urakkal! 
Mi lenne a megoldás? Van megoldás!
A parkolni tudást a tanpályákon is számon lehet kérni! Nehogy félreértés essék, nem újra a B járműkezelési vizsgára gondolok, Isten őrizz!  - hanem arra, hogy tanpályán indulhatna el a gyakorlati vizsga. 
Vagy a kilenc vizsgafeladatot kellene jelentősen csökkenteni. Bebizonyosodott, hogy nincs értelme és haszna a hatóság által hangoztatott „életszerűségnek” a forgalmi vizsgán. A jobbra előre és balra hátra merőleges parkolások közben még a gyakorlott vezetők is akadályozzák mindkét irányból a forgalmat, ha lehet, ezeket kerülik is. Próbáljuk ki egy bevásárló központ parkolójában szombat vagy vasárnap, vagy a kupon-napon. Mire az autós felveszi  a jó pozíciót a beálláshoz, a szemből érkező vagy mögötte jövő már be is állt az üres helyre, az ennél egyszerűbb módszert választva. A jobbra előre merőleges parkolásnál a hely méretének a kiválasztása is nehéz, mire az ember meglátja, felméri a szélességét, már csak néhány métert visszatolatva tud beállni. Miért kérünk a kezdőtől olyat, amelyet mi biztosan nem úgy csinálnánk? Csak azért, hogy több feladat legyen a vizsgán, és a jogszabályalkotó a saját fontosságát bizonyítsa?
Sajnos szakmai szempontok ma már nincsenek! itt tartunk. 
Természetesen a párhuzamos parkolásokra vitathatatlanul szükség van, de a vizsgán is úgy kellene, mint ahogy majd az életben is, a tanuló válassza ki hová és főleg milyen módon kíván beállni. Ne legyen köteles magát bepréselni egy szűk helyre, miközben két korrigálási lehetőséget kap. Jelenleg ez előírás. Nem túlzás ez? A gépkocsi vezetésében nem a parkolás a veszélyes, ne ezzel raboljuk a tanuló drága idejét! 
Saroktolatás. Kérdezzünk meg a több éve vizsgázott vezetőket? A vizsgájuk óta egyszer sem csinálták. Akkor miért szükséges ez? Miért végeztetünk a forgalomban olyan manővert, ami veszélyessége miatt inkább kerülendő? Ha valaki azt mondja, hogy épp azért kell gyakoroltatni, mert veszélyes, az sétálgasson a Margit-híd korlátján, az is veszélyes. Aki pedig keresi a bajt, az előbb vagy utóbb meg is találja! 
És velünk a tisztelt Hatóság most a bajt keresteti!  Szedjenek csalánt a saját kezükkel! Köszönjük, mi nem kérünk belőle!

Radics Miklós „Katalizátor”


 

Egyszerűsíteni kell a parkolási vizsgafeladatokat!  
                           

Én szkeptikus vagyok!

Kevesebb parkolási vizsgafeladatot!

Én nagyon szeretném ha lenne normális párbeszéd!

A forgalmi vizsga margójára

Javulhatna a forgalmi képzés színvonala

Lehet valaki ügyetlen, de az nem alkalmatlan

Mit kérnek a vizsgán?

Nem a Tesco parkoló a lényeges…

Én csak megismétlem… 

Még egy vélemény: vizsga – parkolás - megfordulás...

Még mindig a parkolási vizsgafeladatokhoz, de van itt még más is... tovább 

  Díjazom a debreceni oktatókat és vizsgabiztosokat!

A debreceni oktatók nemcsak elméletben tudják a veszélyhelyzetek ismérveit, a gyakorlatban is kipróbálják a megcsúszások legkülönbözőbb változatait. Nemcsak mondják, nemcsak magyarázzák a vezetéstechika törvényeit, legfontosabb alapjait, hanem érzik is, tanítják is!

2016 junius 3-án délelőtt legalább tíz debreceni oktató és vizsgabiztos saját autójával vett részt a Magyar Autóklub kedvezményes vezetéstechnikai tréningjén, amit Kaptány Tibor tanpálya-insruktor vezetett, Horváth László szervezett.
Díjazom a debreceni oktatókat és vizsgabiztosokat! 
(Balogh Zoltán főszerkesztő)

 

   
   

 


 

 Budapesti oktatók és vizsgabiztosok kispályás focibajnoksága

(Kemenczei Zsolt)

a Fékgázkuplung Liga 2016. június 3-án tartott második fordulója:

 

 

 

 


A Budapesti oktatók és vizsgabiztosok kispályás focibajnokságát, a hatos döntőt Kemenczei Zsolt szervezi. 2016. május 20-án az Írottkő és a Virágpiac tanpálya oktatói már meg is mérkőztek egymással. Izgalmas meccsen két góllal vezetett az Írottkő tanpálya, de megfordult a helyzet, elfáradtak, 5:2-re nyert a Virágpiac oktatóinak csapata.

Fékgázkuplung Liga következő fordulója 2016. június 3-án, Pénteken!   


Forgalomirányító rendőrök szakmai versenyének döntője!

Április végén Budaörsön volt a Pest megyei rendőrök karos forgalomirányító válogató versenye, harmadik  képünkön a legjobban szereplő karmesterek: 
Matyó Csaba - Monor; Gödöny Gábor – Dabas; Szabad Krisztina – Szentendre.

 

 

 

 

A megyei verenyeken továbbjutó közlekedési rendőrök 2016-os, Országos Szakmai Versenyének döntőjét Visegrádon és Szentendrén rendezik június 7- 9 között. (Mák László)


 

Hajdú-Bihar megyében már hagyomány, hatodik éve, hogy  kétszer is megmérkőznek évente az OKTATÓ KUPA elnyeréséért a kispályás foci csapatok. Az elmúlt hét végén (2016. május 21-én) Létavértesen a sportcsarnokban találkozott a Varga Richárd által vezetett Cívis, az Andorkó Imre féle, és a Kebelbarát foci együttes.

Az egynapos sporteseményen, egymás elleni mérkőzéseken, izgalmas küzdelemben végzett az első helyen a Horváth László csapatkapitány által vezényelt Kebelbarát oktatók csapata.


 A közlekedési szakemberek 2016-os döntője

Idén nyolcadik alkalommal rendezték az NKH felmenő rendszerű országos szakmai versenyét, ahol a megyei fordulókon legjobban szereplő szakemberek vettek részt. A döntőre 2016. május 14-én került sor, Hungaroring - Groupama Vezetéstechnikai pályán .

A csoportokra osztott versenyzők négy helyszínen kezdték a gyakorlati feladatok végrehajtását, miközben az elméleti verseny is elindult.  A reggeli tájékoztatóban ismertették azt is, hogy a pontozásban egyforma súllyal szerepelnek a tantermi és az ügyességi feladatok.

A szakmai teszt 20 kérdésből állt, elsősorban jogszabályok ismeretét kérték a résztvevőktől, mint például KRESZ, utánképzés, közlekedésigazgatási és okmányokkal kapcsolatos kérdések, de helyt kaptak itt közlekedéstörténeti témák, továbbá esettanulmányban módszertani, illetve vizsgaszituációs feladatban is kellett vetélkedni.

A csúszós pályán két külön feladat volt, két helyszínen: a szakoktatóknak (lejtős hajtűkanyaros pályán) teherautóval felemás tapadáson a jármű irányban tartása célmegállással, a vizsgabiztosoknak (sík terepen) rántó paddal, stabilitásvesztett jármű feletti uralom visszaszerzése, akadálykerülés és megállás adott pont előtt. 
Az előző évhez hasonlóan a manőverezési feladatokat Taksás József felkészült csapata állította össze. A jármű pontos méreteinek érzékelése igen csak próbára tette a versenyzőket, szűk helyeken kellett precízen manőverezni, oszlopokat érinteni, kereket pontosan végigvezetni íven, kis helyen fordulni vagy adott pontnál megállni. 

közúti ellenőrök okmányok és engedélyek vizsgálatát végezték, a műszaki vizsgabiztosoknak egy rallyversenyzésre használt autót kellett átvizsgálniuk és megállapítani az eltéréseket a közúti közlekedésben használt járművekhez képest; pl. ennek szélesebb a nyomtávja.

A programot szakmai előadások tarkították közlekedésbiztonsági, rakodási, vezetéstechnika témákban, nagyjárműves és motorkerékpáros kategóriákban. Még gyakorlati bemutatót is láthattunk a rakománynak a jármű kormányozhatóságára gyakorolt, az elmozduló áru balesetveszélyt növelő hatásáról.
A versenyzőket kísérő vendégek is válogathattak az autós, motoros szimulátorok kipróbálásában, pedálos gokarttal való manőverezésben, továbbá részeg szemüveges próbák, PÁV vizsgálati műszerek, de akár kirakós játékok között is. Ugyancsak volt lehetőség a csúszós pályán megoldandó versenyfeladatok kipróbálására, illetve egy kis „pályaautózás” is színesítette a programot a Hungaroring F1-es versenypályáján.

Az eredményhirdetésen Győri Gyula az NKH elnöke gratulált a legjobb versenyzőknek, akik a szakmai és erkölcsi elismerésen túl tárgyjutalmakban is részesültek. 
Megállapíthatjuk: az esemény programja hozzájárult a szakmai közösség épüléséhez, használható tapasztalatokkal segítette a versenyzők szakmai fejlődését.

 Az országos vetélkedő legjobbjai kategóriánként:

Szakoktatók:

1.Maksa Miklós  2.Bernhardt János   3.Tamás Barnabás

Járművezető vizsgabiztosok:

1.Balasi Zoltán István  2.Garajszki Gábor  3.Hornok László

Műszaki vizsgabiztosok:

1.Ördög Róbert  2.Szabó István Zsolt  3.Vétek Róbert

Közúti ellenőrök:

1.Katona János  2.Szalai Gyula  3.Farkas Gábor

 

 (Szöveg, fotók: Pataki Melinda)


Reagálások az oktatók munkaidejéhez 

Az óraszámok csökkentése irányába kellene mozdulni!

 A minőségi járművezető-képzést jól képzett, kipihent, és nem csak anyagiak által motivált szakoktatóktól lehet elvárni, ezért a teljesíthető  óraszámok növelése helyett inkább a csökkentés irányába kellene elmozdulni! 
Én 25 év főállású gyakorlati oktatás után biztosan merem állítani, hogy minőségi oktatást napi 10 órában nem lehet végezni. Ebből a nagy figyelmet és türelmet igénylő munkából naponta 8 órát, de inkább 6-ot szabadna csak végezni, persze a reális áron (min. 4-5000Ft/ óra). 
Szükség van a pihenőnapokra is. Tehát havi lebontásban, főállásban 160 óra, a másodállású oktató esetén 80 óránál nem szabadna többet dolgoznunk! 
Megjegyzem, a pedagógusok sem véletlenül sokallják a heti 26 (!) órát. 
Nem is értem, hogy  egyes másodállású kollégák hogy bírnak a főállásukban ledolgozott napi 8-10  óra után akár még egyszer annyi ideig is oktatni, de kívánom, hogy ez  ne menjen a családjuk és az egészségük rovására. 
Nálam nem is egy átvett tanuló panaszkodott már a fáradt, kimerült oktatójának rossz bánásmódjára. 
Szerintem el kellene jutnunk oda, hogy ne az elvégzett munka me
nnyisége, hanem annak minősége számítson! Ez alatt persze nem csak a sikeres vizsgát értem, hanem azt, hogy próbáljunk meg olyan „személyre szabott” képzést adni, ami a lehető legtöbbet hoz ki egy tanórából és a persze tanítványunkból is! 
Nem mellesleg mondom, nem olyan nagy baj, ha a tanítványoknak várni kell egy kicsit az autóra. Ha valakinek annyira sürgős, fizessen érte felárat, mint ahogy a délutáni, az esti vagy hétvégi oktatást is felárral kellene adnunk.

Gerencsér István iskolavezető 
Kadét Autósiskola - TataEl kellene indulni vállalkozói szabadság irányába

Sajnálom, hogy nem tudtam ott lenni a Tanulóvezető lap által rendezett (április 11-én) kiváló oktatók elismerő ünnepségén és persze az utána következő szakmai beszélgetésen. Magam is hozzászóltam volna. Mert én is úgy látom, a hatóság értelmetlenül szigorú rendeleteket és minden körültekintést nélkülöző szabályozásokat hozott az elmúlt években. Pl. az oktató motorkerékpárok tekintetében is. Az A2-es motorkerékpárok maximum 35 KW-os teljesítményhatára irreális. Ilyen motort a magyar, de még az olasz és az osztrák piacon sem nagyon lehet venni. Ami kapható az kizárólag enduró, ill. krossz motorkerékpár, amiről a lába legfeljebb egy kosárlabdázónak ér le! Az, ami 395 ccm fölött van az minimum 37 KW-os. Szinte lehetetlen 25-35 közötti min. 395 ccm-es motort találni. Ezért a kintről behozott motorok forgalmijával kell csalni, pl. Olaszországban lehet trükközni a behozatal előtt. Ezt nem részletezném, csak bonyolult kiskapu segítségével van esély papíron lebutítani a motor teljesítményét 25 és 35 kW közé! Nem is beszélve a 0.2 KW/kg-ról. Vajon miért nincs ilyen döntések előtt egyeztetés a szakmával és a motorkerékpár szalonok és szervizek világával? Pedig ezt át kellene gondolni és a kondíciókat szigorúan a piacon fellelhető motorkerékpárokhoz kellene igazítani.
Most zajlik az NKH átszervezése, talán eljött a pillanat, hogy hatékonyabban fel tudjunk lépni jogos érdekeink mentén. Úgy hallottam, hogy képviseletünkben jogász(ok) is tevékenykednek.
Az oktatók havi órakeretét is újra kellene gondolni. Mi nem vagyunk kamionsofőrök, nem az autópálya pihenő parkolójában töltjük éjszakáinkat. Sajnos, ránk húzták az 561/2006 EK rendeletet pici eltéréssel. Aki GKI-t oktat, az tudja, hogy miről van szó. Én sem vagyok híve a havi négyszáz órás munkaidőnek - mielőtt valaki félreértene, - de a napi 10 és kétheti 96-os szabályt enyhíteni kell. Ma nincs oktató és hiába tapasztalható ebben pici elmozdulás, ez még tűzoltásnak sem nevezhető. Gondolok itt arra, hogy iskolapadban ül már jó pár oktató jelölt. Javaslatom: a napi tíz órával egyet lehet érteni, de ezt az oktató a hónap akár minden napján oktathassa le, ha akarja! Hangsúlyozom, ha akarja, ha bírja! Úgysem fog minden nap dolgozni, akkor is lesz vasárnap, ünnepnap, család, de ha dömping van, akkor hadd dolgozzon. Ha fiatal és a családalapítás, lakásvásárlás, új autóvásárlás előtt áll, akkor hadd dolgozzon többet, ha akar! Az oktató személye most felértékelődni látszik, a hiány miatt sajnos a rossz oktatóé is. 
Mi vállalkozók vagyunk, nem hiszem, hogy bárhol is a világon ilyen szigorúan belenyúlnának - bármilyen szakmában is - a munkaidő keretekbe. Ha egy ácsmester dolgozhat 12 órát, majd beül az autójába és Ausztriából hazaingázik akár kétszáz kilométert is, akkor mi szakmánk sem veszélyesebb ennél! El kellene indulnunk a vállalkozói szabadság irányába! Jómagam 4-5 kiváló és fiatal, de rutinos kollégával dolgozom. Idézem őket: „Miért nem dolgozhatok én 50-60 órával többet havonta? Simán elbírnám! Az nekem 150-200 ezer forint pluszt jelentene havonta. A tanulóknak pedig kevesebb várakozást, kevesebb reklamációt. Majd december végén, ill. januárban pihenek, a nyáron meg nyaralok a családdal.” Szerintem teljesen igazuk van! 
Miért kell ide ennyi érdekképviselet? 
Tényleg eljutunk-e egyszer oda, hogy a szakmánk az iparkamarához tartozzon? Az NKH pedig csak delegálja a vizsgabiztosokat. Olvastam Németh György levelét, amit Lázár János miniszternek írt, szerintem ez volt az elmúlt évek egyetlen minősíthető érdekképviseleti megmozdulása.
Én nagyon kíváncsian várom, hogy milyen változást hoz az NKH megszűnése-beolvadása a Minisztériumba. Valóban cél-e a hatalmas vízfej megszüntetése?

Bozzai Lajos 
Safety Car BOZZAI Autósiskola Győr


Nekünk is szükségünk lenne órákra!

A munkaidő korlátozásáról mi oktatók már annyit beszéltünk egymás között is, hogy szinte már unalmas. Mégis, nagyon fáj ez nekünk!
Miért korlátozzák a vállalkozók munkaidejét, amikor nincs elég oktató?
Az oktatóhiány ma olyan szinten van, hogy a kocsira kerülés hosszú várakozási idejét egyszerűen nem is értik a tanulók? Ez ma már konfliktus forrása is!
Miért nem tehetjük legálissá ledolgozott óraszámainkat?
Miért kényszerülünk mi bele a sumákolásba?
Én is kérdezem. Miért nincs nekünk vállalkozói szabadság?
A vállalkozó oktató nem hivatásos gépkocsivezető, maga osztja be idejét, óráit, a folyamatosságot napközben is megszakíthatja, saját érdeke, hogy optimális, a lehető legkedvezőbb helyzetbe kerüljön tanulóvezetőjével együtt. 
Ezért magam is úgy gondolom, a napi 10 óra simán belefér, ennyit egy tapasztalt oktató vidáman kibír. Ha pedig nem, akkor ne csinálja. A világért se legyen ez kötelező. 
Aki pedig akar, az hadd dolgozzon! 
Miért is dolgozzon? 
Azért, hogy most, amikor van tanuló, legyen esélye arra: kicserélné már végre 11 éves, szakadt oktatójárművét! 
Csak megjegyzem. Nemrég, a megbízásos vizsgabiztosoknál megemelték az óraszámot, hogy tudjanak dolgozni. Mert erre volt szükség. Nekünk is szükségünk lenne órákra!

Simonyák Zoltán - Budapest


Most éppen, ki hallgatna meg bennünket?

Én részt vettem az április 11-én rendezett oktatói díjátadón és az utána rendezett szakmai beszélgetésen. Megint azt kellett tapasztalnom, hogy a hatóság részéről senki nem volt ott. Sajnos, ismét "csak magunk között" tudtuk megosztani gondjainkat. Magam is úgy gondolom, a hatósági túlszabályozás és az oktatók hiánya miatt már sokszor bajba kerülünk. Hiába már itt az oktatók alkalmazkodása. A tanulóvezetőknek túl sokat kell várniuk a sikeres KRESZ vizsga után, a gyakorlati vezetési órákat nem tudjuk adni a kívánt gyakorisággal. Felelősséggel állítom, a ritkán ütemezett gyakorlati órák már hátráltatják a tanulóvezetők normális előre haladását, a megfelelő minőségű oktatást. 
Nagy gondot okoz tehát az oktatóképzés korábbi elmaradása, sajnos, az újonnan indított tanfolyamokon is többnyire családtagok vettek részt. Az oktatói gárda ma már nagyon idős. Ha pedig nincsen megfelelő utánpótlás, nem tudjuk szakmai tapasztalatainkat sem átadni. Ez hová vezethet?
Csak két mondat az oktatók munkaidő korlátozásához. Megakadunk a napi 10 órán? És amikor jönnek gyakorlatot oktatni a tűzoltók, a rendőrök, a buszvezetők, egyenesen a főállású munkahelyükről? Gyorsan hozzáteszem, nem irigységből mondom, mind-mind kiváló kolléga.
Szerintem az oktatók engedélyezett óraszám-keretének meghatározásánál figyelembe kellene venni a nyári túljelentkezéseket, azt, hogy a téli időszakban sokkal kevesebb a jelentkező. Nem havi, hanem éves szinten kellene meghatározni az óraszámokat, azért, hogy nyáron tudjunk többet dolgozni. Már ez is nagy segítség lenne!
De most éppen, ki hallgatna meg bennünket?
Sajnos, hogy a hatóság, a vizsgabizottság és az oktatók között teljesen megszűnt a kapcsolat. Régen még volt lehetőség a továbbképzések alkalmával párbeszédre, már ez is lehetetlenné vált. 
Végül: én már máskor is leírtam, most is mondom: nagyon szeretném, ha mi oktatók a hatósággal párbeszédet tudnánk folytatni, el tudnánk mondani problémáinkat, azokra közösen keresnénk a megoldásokat. Bízom is benne, hogy az átszervezés után kialakul majd a szakmai párbeszéd. Csak ezt tartom elfogadható, normális állapotnak.

Horváth László - Debrecen   Képes tudósítások

A szakoktatók, vizsgabiztosok szakmai (megyei) versenyeiről...

 Hajdu–Bihar megyében...

Debrecenben (2016. április 22-én) legalább ötven szakoktató és vizsgabiztos vett részt az NKH válogató szakmai versenyén. A szakemberek először számítógépes kérdésekkel frissítették fel elméleti tudásukat, majd a Bartók Béla úti korszerű tanpályán ügyességi feladatokkal bizonyították, hogy nemcsak az oktatáshoz értenek, az autó vezetésében, a technikai kezelésében is kiválóak.katt a képekre

 
  
 2

3
 
4
 
 
 
 
 
  
9
  
10 

A vetélkedőn jó volt a hangulat, imponáló volt a színvonal, a feladatok változatossága. Manőverezés pótpedálokkal az oktatói ülésből, finom érintési próbák a bóják között előre-hátra, az időt is figyelembe vevő összetett ügyességi feladatok, SkidCar gyakorlatok stb. A tanpályára kilátogatott még a 93 éves Varga Józsi bácsi is, aki  a legidősebb debreceni oktató, és aki még mindig figyeli a szakmában történt fejleményeket. Ezúttal is (9-ik kép) a legújabb Renault Megane tesztautó műszaki paraméterei, technikai fejlesztései után érdeklődött. 
A reggel 8-kor kezdődő, délutánig tartó esemény végén Tar Sándor a Megyei Kormányhivatal vizsgabiztos koordinátora köszönte meg a résztvevők helytállását, közölte az eredményeket. A legügyesebb szakoktató (és persze a fővárosi döntőbe is bejutó) Tóth Árpád a Koroknai Autósiskolából, a legjobban teljesítő vizsgabiztos 
Kókai Mihály
, az elméleti tesztkérdések megoldásában első Simonné Varga Mária az Automobil 2003 Bt. iskolavezetője. És nehogy feledjük megdicsérni a vetélkedő két nagyszerű és fáradhatatlan szervezőjét, Horváth Lászlót és Molnár Jánost, akik még arra is képesek voltak, hogy gyönyörű tavaszi időt rendeltek erre a napra. 


 A Komárom Esztergom megyei fordulóról...

Tatabányán a jobbra hátra fordulásból szűk folyosón áthaladás ügyességi gyakorlatát Friedmann Róbert végzi (első kép) az ún. ördögkapu feladatot pedig Pataki Melinda mutatja be. A szakoktatók ezen túlmenően más ügyességi feladatokban is összemérték tudásukat, nem is akárhogyan, a jobb 1-es ülésből kormányozva.


 

A rutinos közlekedési szakemberek induló mezőnyéből ezúttal is továbbjutott - mint a korábbi években - Cser László Zsolt, de most oktatókénttovábbá Jóna István műszaki vizsgabiztos, aki évek óta ugyancsak színvonalasan képviseli a megyét az országos döntőn, a közúti ellenőrök versenyzői közül Major Gábor lehet majd ott a Hungaroringen.


 

Eredmények:

Szakoktatók: 1. Ott Árpád - 2. Kuszka László

Járművezetői vizsgabiztosok: 1. Fojta István 2. - Wagensommer József - 3. Dr. Pomaházi Attila

Műszaki vizsgabiztosok: 1. Hegedűs László - 2. Menyhárt Gábor 3. - Józsa András

Közúti ellenőrök: 1. Szalai Gyula - 2. Wenesz József - 3.Varga Tamás

Képeink az eredményhirdetés pillanatait mutatják.


 

Budapesten ugyancsak április 22-én rendezték a   közlekedési szakemberek országos döntőre (Hungaroring) válogató vetélkedőjét
 
A legügyesebbek voltak:

Szőgyi László szakoktató

Kocsis-Barna Péter vizsgabiztos

Péntek Gábor műszaki vizsgabiztos

Molnár Károly közúti ellenőr

Képeink a Vas Gereben utcában kialakított tanudvaron készültek

 
   
 

  


LADA  KALINA  KOMBI 1.6

 Kívül tetszetős a formája, belül tágas, kényelmes, az első üléstámla tekerője kicsit szoros, majd bejáródik, tesztautónk még csak 320 kilométert futott. A vezetőülés magassága nem állítható, a kormánykerék viszont le és- fel mozgatható, hamar megtaláltuk az ideális vezetési pozíciót. A fejtámlák állíthatók, a külső visszapillantó tükrök belülről, füllel mozgathatók. A belső kidolgozás szerény, jutott azért textilbetét az oldalajtókra is, könyöklő viszont nincs. A váltó előtt a dupla pohártartó, mély a kesztyűtartó, az ajtózsebek keskenyek. Elöl két légzsák, van ABS, ESP, a rádiós egység egészen jól néz ki, Bluetooth vezeték nélküli telefon-hangosítással. 

A tanpályán vagyunk, a fülkéből egészen jó a kilátás, a hátsó fejtámlák az ülésbe süllyeszthetők, hátrafelé sem akadályozzák a tájékozódást. Ez a Lada könnyen fordul a bóják között, kedvünkre való a manőverezésben.

   

Az új Lada Kalina 1,6-os motorja 8 szelepes alapverzióval 86 lóerős, a mi tesztautónk 16 szelepes, 96 lóerős. A 145 Nm-es nyomatékot egyenletesen adja, részterhelésnél is dinamikus, tisztességesen húz. Annyira, hogy a motorzaj behallatszik, és a váltó vagy tán a differenciálmű zaja is, mint ahogy a régi Ladában. A kormány szervója korrekt, könnyű a tekerés, nem úgy mint a kocka Ladákban. Az ötfokozatú váltó áttételezése kellemesen hosszú, 90 km/h sebességnél 2250 1/min a fordulatszám. A városban még 50 km/h-val is csordogálhatunk az ötödik fokozatban, nem rángat, még gyorsulni is képes. A műszerfal kijelzőjén apró váltósegéd nyilacska villog, kicsit nehezen észrevehető, de a tanulóvezetőt segítheti. A futómű keménynek tűnik, azért jól kirugózza az úthibákat, a kanyarokban nincs nagyobb billenés, kiszámítható autó. Elöl tárcsa, hátul dobfékes rendszer, a megszokottnál nagyobb fékerő szükséges. Az új Lada kezelése, vezetése egyszerű, jól engedelmeskedik minden mozdulatnak, tanulókocsinak is tetszik. 

   

Igaz, nekem a régi is tetszett. Akkor. Az új Lada Kalina azonban már egészen más! 

Balogh Zoltán

 

Műszaki adatok:

Motor négyhengeres, 1596 cm3 /Teljesítmény 72 kW (96 LE) 5600/perc / Maximális forgatónyomaték 145 Nm 4000/perc / Maximális sebesség: 169 km/h. / Gyorsulás: 0-100 km/h 11,5 s / Elsőkerék-hajtás, ötfokozatú manuális váltó / Üzemanyagtank 50 l / Hosszúság/szélesség/magasság 4084/1700/1504 mm / Tengelytávolság 2476 mm / Saját tömeg/terhelhetőség 1110/450 kg / Csomagtér 355/670 liter / Átlagfogyasztás 6,4 l/100 km / Kipufogógáz CO 148 g/km / Ár: 2 649 000 Ft. 


 Nagyszerű oktatói teljesítmények !

a Tanulóvezető szaklap hagyományos pályázatának eredményhirdetéséről...

A magyarországi járművezető-képző szakoktatók 2015-ös nagyszerű pedagógiai teljesítményeit, tanulóvezetőik példátlan akaraterejét méltatták és díjazták a 2016. március 11-én megtartott ünnepi, szakmai eseményen. 
Elismerő Oklevelet, tárgyjutalmat kapott négy kiváló szakoktató: a székesfehérvári Rutin 98 Autósiskolából Varga József 66 éves tanulóvezetőjével, a tatabányai Vörös Lajos mozgássérült tanulóvezetőjével, a kaposvári Zselic Autósiskolából Baloghné Gál Margit rendkívüli hátránnyal induló tanulóvezetőjével, a nyíregyházi Nyírstop Autósiskolából 
Sipos Attila összesen 128 órában gyakorló tanulóvezetőjével(katt a képekre)


 

   
   
   
 

 Fotók: Alföldy Miklós

A Magyar Autóklub vezetéstechnikai központjában rendezett ünnepi esemény után szakmai beszélgetés következett, néhány hozzászólás legfontosabb gondolatait jegyeztük fel.

 

 A szakmai beszélgetés... Tovább


 Szakoktatói tanfolyamok: három gondolat, három módszertani előadásból:

1. A drogos szerep: először él és anyagozik, majd azért él, hogy anyagozzon, végül anyagozik és meghal. Mert tönkre megy a szervezete! Vigyázz Magadra! - Klobusitzky György.
2. Az elindulás előtti teendők, pl. a kormány holtjátékának ellenőrzése, a mozdulatok ajánlott sorrendje már a tanteremben, az elméleti foglalkozáson is jól megalapozható – Kotra Károly.
3. A gyakorlati oktatásban a rosszul sikerült parkolások szinte törvényszerűek, a hibák tudatos mozdulatelemzéssel javíthatók. A korrigálásoknak is többféle változata lehetséges – Pataki Melinda.


A háromnapos Autó Motor és Tuning Show látványos rendezvényéről. Csak címszavak és fotók: magyarok a világ járműgyártásában, a jövő nagy autókonstruktőrei, kedvelt márkák autószalonjai, motorépítés, motorfesztivál, hifi-zene dübörgés és forgatag - jövőre is lesz!

       
 

Közlekedik a család 

 ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság - Autós Nagykoalíció 
 közlekedésbiztonsági vetélkedő 
2016-ban is

 A vetélkedő célja a gyalogosok, kerékpárosok, gépjárművezetők, utasok figyelmét ráirányítani a biztonságos, balesetmentes közlekedésre, a szülői példamutató magatartás fontosságára, a családi közösség nevelő erejére. 
Nevezhet minden magyar család, akik 6-17 év közötti gyereket nevelnek, és legalább az egyik szülőnek érvényes „B” kategóriás vezetői engedélye van. A verseny fődíja egy Skoda Rapid Spaceback típusú személygépkocsi.

 

 
 

 

Új szakoktatók képzése 2016-ban...

Kb. 3850 szakoktató szerepel a hatósági névjegyzékben, holott legalább ötezer kéne ahhoz, hogy normális menetben működjenek a magyarországi autósiskolák. A jó szakemberek hiányát a tanulóvezetők érzik elsősorban, akik a választott gyakorlati oktatójukra egyre többet várnak. Év elején a Nyíregyházi Főiskola rendezésében öt tafolyam is elindult,Budapesten kettő, Győrben, Nyíregyházán és Szegeden, összesen 150 jelöltet beiskoláztak. Ugyanígy, két tanfolyam keretében több mint 80 vizsgabiztost is kiképeznek. Mindez azonban a nagyon sok hatósági vizsgával, a hospitálási gyakorlatokkal együtt időigényes, a frissen végzett szakemberek jó esetben is csak év végén kapcsolódhatnak be a munkába.

 

 Képeink: szakoktatók foglalkozása a százhalombattai Budiás Autósiskola tantermében

 


 

Mennyit ér ma az oktató munkája?
 

 Február 4-én legalább ötven szakember volt kíváncsi az élő Oktatóklub második Budapesten tartott szakmai beszélgetésére.

 

 

 

Pető Attila koordinátor, vitavezető először rövid áttekintést adott az elmúlt huszonöt év kategóriás képzéseinek óraszámairól, a tandíjakról, a gyakorlati oktatók óradíjának alakulásáról, ami az utóbbi időben kétségtelenül kedvező irányba mozdult el. Azt is megállapította, hogy miközben az óradíjak növekedése örvendetes, ennek mértéke az adózás szempontjából már ellentmondásokat, korlátokat is a felszínre hoz. Ugyancsak egyértelmű felismerésnek látszik, hogy a piaci helyzetnek kitett szakmánkban a fix ár bevezetése szerencsétlen megoldás lenne, megmerevítené a vállalkozói tevékenységet, hátráltatná a szakmai munka minőségi fejlődését is.
Jó kiegészítést adott ehhez Rábl János iskolavezető, aki ugyancsak számokkal érvelt, táblázatosan ismertette a ma legjobban követhető adózási formákat, az autósiskola bevételétől is függő választási lehetőségeket. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 124/1994-es kormányrendelet - ami az oktatójárművek üzemeltetési költségtérítését szabályozza - immár 22. éve nem változott (pl. a B kategóriában 323 Ft), itt érdekképviseleti lobbizással sokkal jobb helyzetbe lehetne hozni a vállalkozó oktatókat.
Többen is hozzászóltak, okos megjegyzéseket tettek a témával kapcsolatban, de szóba került a Nemzeti Közlekedési Hatóság megszűnése, pontosabban az irányító minisztériumba való betagolódása is, amiről azonban szinte semmit nem tudunk, semmi hír nem olvasható a közlekedési hatóság hivatalos honlapján sem.
Dr. Buzási Gábor ügyvéd néhány szakmai, jogi alapvetésről, a járművezetői felelősségről szólt, ezek tanításának a szükségességét is szorgalmazta. Ma a jogosítvány presztízse nagy, élni kellene a helyzet adta lehetőséggel. Az autósiskola, mint vállalkozás forráshiányos, lassan elhagy bennünket a világ. Elsősorban a hivatásos vezetők képzésében, de a B képzésben is, minőségi megújulásra lenne szükség. Szakmai összefogás nélkül már reménytelen a felzárkózás, pénze ma azoknak van, akik nem szakmabeliek, minden elveszhet.
Balogh Zoltán a Tanulóvezető szerkesztője azoknak az oktatóknak az üzenetét hozta, akik nem jöttek el az eseményre. Valószínűleg azért sem, mert ők még az óradíjaknál is fontosabb, sürgetőbb ügyekről szerettek volna beszélni. 
Arról, hogy most, amikor az NKH intézményét a bürokrácia csökkentése céljából szüntetik meg, ők is meg akarnak szabadulni az idegölő, túlbonyolított adminisztrációs terhektől, a tanulmányi naplós, vezetési kartonos, göngyölt kilométeres agyonszabályozottságtól. Szeretnék, ha az elméleti vizsgákra való felkészítésében megszűnne az egyre elviselhetetlenebbé váló kiszolgáltatottságuk.
Nem megalázó ellenőrzéseket akarnak, hanem hozzáértő szakfelügyelőket, akik segíteni is képesek, akik tudják, hogy a tanteremben, a tanulókocsiban pedagógiai tevékenység folyik. 
Olyan oktatói továbbképzést szeretnének, aminek tartalma segítené munkájukat, amibe maguk is beleszólhatnának. 
Szeretnék, ha mielőbb, és valóban csökkenne a B kategóriás parkolási vizsgafeladatok száma, mert ezzel több idő jutna a forgalmi vezetésre, javulhatna a kezdő vezetők közlekedésbiztonsága. 
Elegük van a halott érdekképviseletekből, új kellene. Olyan, ahonnan cáfolni képesek a szakma ellen irányuló igaztalan mocskolódásokat, ahol valóban védik a jó autósiskolát és az oktatót, a tisztességtelenül dolgozót pedig rövid úton kiközösítik. 
Nem naivitás, normális óhaj ez. A szakma erős érdekképviseletének vezetését olyan profi szakembernek kell felvállalni, aki képes a döntéshozókkal való kapcsolatfelvételre is…

Eközben pedig eltelt az idő. Pestszentlőrincen, a Havanna telepen, a Kondor Béla Közösségi Ház este 8-kor bezár, néhányan még kinn az épület előtt is folytatták a beszélgetést…Egyszerűsíteni kell a parkolási vizsgafeladatokat! 
                           

Én szkeptikus vagyok!

Kevesebb parkolási vizsgafeladatot!

Én nagyon szeretném ha lenne normális párbeszéd!

A forgalmi vizsga margójára

Javulhatna a forgalmi képzés színvonala

Lehet valaki ügyetlen, de az nem alkalmatlan

Mit kérnek a vizsgán?

Nem a Tesco parkoló a lényeges…

Én csak megismétlem… 

Még egy vélemény: vizsga – parkolás - megfordulás...

Még mindig a parkolási vizsgafeladatokhoz, de van itt még más is... továbbBefizettük a dézsmát!    Tovább...


Mi tantermi továbbképzést választottunk, Békéscsabán   Tovább...   


Én is szólok a továbbképzéshez      Tovább...


 


                                                          

 LADÁK újra itt vannak...Tovább


 Új szakoktatók...

Képeinken a Nyíregyházi Főiskola év elején indult szakoktatói tanfolyamának hallgatói vizsgáznak. A szeptember eleji képesítő gyakorlati vizsgát Százhalombattán a Budiás Autósiskola jól felszerelt, korszerű tanpályával is rendelkező, ideális környezetében rendezték. A jelöltek három járműkategória (A-B-C) vezetésének gyakorlati tanításából vizsgáztak, megvédték szakdolgozataikat. Bár ezen a vizsgán kb. 75 százalékos volt az eredményességük, a korábbi sikertelen tantárgyi vizsgák miatt, egyelőre csak 14-en kaptak szakoktatói bizonyítványt.

 


A felvételi tájékoztatóról...

vizsgabiztosi tanfolyam hatósági vizsgákkal 504 ezer, a szakoktatói tanfolyam (ABC+DE kategóriák) hatósági alapvizsgákkal 552 ezer Ft-ba kerül. Ideális esetben, pótvizsgák nélkül, nem számolva még a hosptálási, tanítási gyakorlatokkal.

2015 szept.11-én Nyíregyházán, szept. 12-én Budapesten tartottak részletes felvételi tájékoztatót vizsgabiztos- és szakoktató jelöltek részére. Lengyel Zoltán a Nyíregyházi Főiskola oktatásvezetője, Pető Attila és Hertelendi László megbízott szervezők ismertették a legújabb követelményeket és persze a tanfolyamok díjait. Érdeklődés volt, több mint kétszázan eljöttek az eseményekre. Kérdés azonban hányan is fognak valójában oktatónak, vizsgabiztosnak jelentkezni, immár a szigorú követelmények, a borsos tanfolyam- és vizsgadíjak ismeretében. Jelentkezés, bővebb információ: www.nyf-mmk.hu/ Hol vannak az oktatók?

Tíz év alatt négyezer szakoktató hagyta el a szakmát !

 

 

 

 

 

 

2005-ben hét és félezer szakoktató volt a Közlekedési Főfelügyelet névjegyzékében, ma kb. három és fél ezren vannak a névsorban. 

A Nyíregyházi Főiskola szakoktató-képzéssel megbízott fővárosi koordinátora Pető Attila internetes jegyzetében írja: a képzésben a kocsira várakozás manapság két-három hónap, fél évre is megnövekedhet a tanulási idő. Sok a bukás és a pótóra, ami lassítja képzést, korlátozott az oktatók munkaideje, a tanulóvezetők sürgetnek, nem is értik. Egyszerűen nincs több oktató! 

A tanulóvezetők persze nem is érthetik az oktatóhiányt, az oktatási szakemberek azonban jól tudják ennek igazi okait. A felelősöket is tudják, akik persze nem vállalják fel ennek kínos magyarázatát sem. Még azt a régi tapasztalatot sem veszik komolyan, hogy kicsi országunkban legalább ötezer szakoktató kell ahhoz, hogy normálisan működjön a járművezető-képzés piaca. Nem működik normálisan. Az oktatók hiánya a jövőkép hiánya, erősen összefügg a járművezető-képző szakma régóta tartó áldatlan helyzetével, ezen a területen is sunyi összejátszás van, folyik a piac felosztása.

A tíz év távlatában jól látszik, nagy hiba volt már 2005-ben is a szakoktató-képzés leállítása! Nem az oktatók száma volt a baj, hanem a szakmai rendezetlenség, a tehetetlenség. Nem volt szakmai önkormányzat! (Ma sincs. Egyébként 2005-ben kezdeményezték először a kamarai önkormányzat megalakítását, az egyik érdekképviselet támogatása híján azonban elbukott). Szakmai rendezetlenség volt pl. az, hogy a frissen végzett, teljesen kezdő szakoktatók vállalkozási, gyakorlati tapasztalat nélkül, azonnal új autósiskolát alapíthattak. (Ma is!) Akkor a mélyvízbe ugrasztották őket, egyetlen táskájukkal, kölcsönből vett autójukkal, az őspiaci állapotok közé. Ez után pedig nem segítették őket. A hatóságok nagyon sokat tehettek volna! A közlekedésbiztonsági szempontból is indokolt, új képzési formák bevezetésével, a már akkor is helyénvaló B kategóriás gyakorlati óraszámok emelésével. Nem tették. Nem vállalták fel az esélyegyenlőség megteremtését sem, hogy a kategóriás képzéssel foglalkozó vállalkozásokat bevonták volna a jövedelmezőbb szaktanfolyami képzésbe és vizsgáztatásba. Nem a képzési engedélyek számát korlátozták, hanem az oktatókat, a képzést, a fejlődést állították le.  Arra hivatkoztak: gyorsan átdolgozzák az elavult szakoktatói tantervet, majd minden megy tovább. (Elavult-e? - hasonlítsuk csak össze a mostani 296 órás tantervet a régi KMGY szakos 470 órás anyaggal.) Tegyük még hozzá: a szakoktató-képzés leállításához az érdekképviseletek vezetői is asszisztáltak.

Elindult a járművezető-képzés romlása! Nem jöttek újak, fiatalok, akik friss vért hoztak volna a szakmába. Jött a válság, a fővárosban nagyképű, piacvezető autósiskola válogatta olcsón az oktatókat (még lehetett válogatni!), akik folyamatosan, egyre inkább eladósodtak. Megindult a szakmából való elvándorlás. Néhány autósiskola és érdekképviselet természetesen kérte, hiányolta a szakoktató-képzést, de a közlekedési hatóság nem, - a kidolgozatlan tantervekre hivatkoztak. A panaszok 2009-ben már az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosához is eljutottak. „…az NKH Elnökének azon mulasztása, hogy éveken keresztül nem tett eleget a jogszabályból fakadó kötelezettségének és nem alkotta meg a gépjárművezető-szakoktató képzés lebonyolításához szükséges elnöki szabályzatot, a jogállamiságból levezethető jogbiztonság követelményével, valamint a munka- és a foglalkozás szabad megválasztásához való joggal összefüggő visszásságot okozott” - olvashattuk az országgyűlési biztos hivatalosan megfogalmazott határozatát, amit Dr. Zsikla György komáromi szakember a Tanulóvezetőben is közzétett. Az NKH akkori elnökét ez nem érdekelte. Majd 2010 decemberében megjelent a közlekedési törvény módosítása: a járművezetői vizsgabiztosok, a szakoktatók és az iskolavezetők képzése és továbbképzése csak szakirányú, műszaki felsőfokú oktatási intézményekben történhet. Akkreditált, egyetemi végzettségű, diplomás oktatók képzését is előírták, 2015-ös indítással. Ez utóbbi törvényhelyet azonban, szép csendben már visszavonták. Mindenesetre 2010-ben az NKH egyik tanfolyam-engedélyes képzőszerve a BME elindított egy kísérleti szakoktatói tanfolyamot 120 fővel. Erről jobb nem is beszélni. Annyit, hogy ez a szakoktató-képzési forma nem is folytatódott tovább. Kiderült: a szakoktatói tanfolyam az egyetemnek még 600 ezerért sem üzlet, bár ennél sokkal olcsóbban az autósiskoláknak megérte.  

Újabb öt év szakoktató-képzés nélkül, közben az NKH akkori vezetői mindent elkövettek, hogy az oktatók kedvét elvegyék a szakma gyakorlásától. A bulvársajtóban rendszeresen és általánosítva, hazug és szélhámos autósiskolákról, csaló oktatókról nyilatkoztak (ahelyett, hogy megfogták volna őket!), számítógépes KRESZ-vizsgára butították le a szakoktatók éves továbbképzését, kötelező online bejelentkezéssel, regisztrációval, - még türelmi időt sem hagyva, legalább az idősebb kollégáknak. Csak emiatt 2012-ben pl. ezer szakoktató, háromszáz iskolavezető, hetven vizsgabiztos esett ki a névjegyzékből. KTI felmérést, tanulmányt készíttettek az autósiskolák és oktatók helyzetéről, de senkivel sem tárgyalták meg, elsűllyesztették.
Folytatódott a rendeletek gyártása, szakmai egyeztetés nélkül, az érdekképviseletekkel, autósiskolákkal, oktatókkal szóba se álltak. Az új képzési rendelet és a különböző szabályozások érthetetlen szigorításokat, jogi szempontból is megkérdőjelezhető, elviselhetetlen adminisztrációs terheket hoztak. Minek is sorolni, mindenki tudja mi történt, aki még itt van a szakmában. 
A minap egy fővárosi oktató: - én már tíz éve nem kaptam igazi szakfelügyeletet! Még most is emlékszem Kamarás Jánosra és Frank Gyuri bácsira, végig ülték a gyakorlati órámat, a szünetben pedig okos tanácsokat kaptam tőlük. Ettől én mindig megújultam. Nem bántottak, segítettek, értettek hozzá! Most ellenőrzés van. Mintha bűnöző lennék, menetközben leszorítanak, de csak a kilométert, a papírokat nézik. A vizsgabiztosok is ellenőriznek, beírják nekem még a kilométer-óra állását is. Én naiv oktató mindig azt gondoltam, semmi közük ehhez, ők a pártatlan, bölcs szakemberek, akik azért vannak, hogy a vizsgázó teljesítményét értékeljék. Amúgy, minden rendben. Majdnem! Van munka! Negyven-ötven tanuló vezetési kartonja a kesztyűtartóban. Sokfélék. Van, aki mehetne a gyakorlati vizsgára, de nincs meg a kilométere, van, akinek már sok a kilométere, de még nem tudja és a vizsgán esélytelen. Van, aki mégis vizsgára megy, de tudom hogy elbukik. Van, aki kevés pótórát vesz, mert úgy gondolja, megvan már a kilométere. Van, akinek nagyon sokára kaptam vizsgaidőpontot, van akinek pszichológus is kellene mert idegroncs lett a sok bukott vizsgától és a rengeteg pótórától. Vagyok én, akinek persze nyugodtnak kéne maradnom. Örülhetnék is a sok munkának, de hová írjam? Van még ötletem, de az annyira jó, hogy így névtelenül se fogom elárulni. Sajnos, nincs már meg a régi oktató barátom, akivel mindig kisegítettük egymást.


Hol vannak az oktatók?

Elmentek. Nem bírták. Jobb helyet találtak, biztosabb megélhetést. Külföldre is mentek, sokan lettek buszvezetők, kamionosok. Mások talán jobb időkre várnak. Akik még vannak, a megszállottak, még erejük teljében sokat vállalnak. Egyre idősebbek lesznek...

2015-ben a Nyíregyházi Főiskola három szakoktatói tanfolyamot indított, ősszel végez kb. hetven új szakoktató, legtöbbjüknek már helye van, ettől nem sokat fog javulni a helyzet...  
 
Nem is vonzó már a pálya. Érthetetlen az NKH felvételi követelménye is. Nem a biztos vezetési gyakorlattal rendelkező, jól motivált fiatal autósokat, motorosokat veszik fel az oktatói tanfolyamra, hanem akiknek együtt megvan az ABC kategória és nem minősül kezdő vezetői engedélynek, - ami manapság ritka, mint a fehér holló. Papíron legyen szigorú a felvételi követelmény.Tipikus bürokrata szemlélet. 

Balogh Zoltán


 

 

Marad a vágyakozás...

2015 július elején a legújabb Mazda2-est nézegetik, mustrálják az oktatók, van aki a szünetben ki is próbálja. A fővárosi Irottkő utcai tanpálya parkolójában vagyunk. Elbűvölő a kis Mazda, az 1.5-ös, 90 lóerős benzinmotorral takarékos taneszköz, ideális tanulókocsi lenne. Négymillió fölött van az ára, a vállalkozó oktató pedig a havi 192 órában nem keres annyit, hogy új, korszerű járművel taníthatná a jövő autósait. (katt a képre!)Nemzetközi Kocsitoló Fesztivál július 10-12 között Kocs községben
 
A Mátyás király korabeli bognároknak köszönhetően született meg a jobban rugózó, fordulékonyabb kocsiszekér, vagyis Kocson a kocsi. Ennek a XV. századbeli híres találmánynak és a kocsit készítő mestereknek állít emléket a Komárom megyei Kocs község az immár tizenhetedik, háromnapos Kocsitoló Fesztivállal. 

  

VIGYÁZZATOK RÁM!

Tompa Barnabás zalalövői óvodás lett az első a legkisebbek korcsoportjában az ORFK-OBB 2015-ös „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” hagyományos rajzpályázatán.

 

Élet Úton Családi Napot rendeztek a fővárosban, a Vasúttörténeti Parkban 2015. június 14-én. Ugyanitt tartották meg az ORFK-OBB hagyományos „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” 2015-ös rajzpályázatának díjátadó ünnepségét is. Három kategóriában, az óvodás, az általános iskola alsó, ill. felső tagozatos korcsoportban induló gyermekek rajzait díjazták. Az eseményen Kiss Csaba r. alezredes az ORFK-OBB ügyvezető titkára méltatta a gyermekek idén is nagyszerű alkotásait, akik sorban és nagy örömmel vették át az okleveleket és az értékes ajándéktárgyakat.

 

 

  

KÖZLEKEDIK A CSALÁD - 2015

Az Országos Közlekedésbiztonsági Vetélkedő döntőjének eredményhirdetése a Hungaroring vezetéstechnikai tanpályán 

 

 

Több mint 450 család versengett, a 21 országos döntőbe jutott csapat közül a legjobbak:Baranya megyéből a Nagy család!

 


 

 NKH - Közlekedési Szakmai Vetélkedő a Groupama Vezetéstechnikai pályán

2015.05.23

 

 

A legjobbak: 

Szakoktatók fehér pólósok: 1. Fazekas Péter István középen (Veszprém megye) 2. Maksa Miklós -  balról az első (Budapest) 3. Ott Árpád (Pest megye)

Járművezető vizsgabiztosok piros pólósok: 1. Gulyás Péter - középen (Veszprém megye) 2.Balasi Zoltán István - balról a harmadik (Bács-Kiskun megye) 3. Szücs András (Somogy megye)

 

Műszaki vizsgabiztosok kék pólósok: 1. Kónya Zsolt Lajos - balról a negyedik (Bács-Kiskun megye) 2. Kovács Attila - balról az első (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 3. osztott hely. Boroznaki Zsolt (Vas megye)  3. osztott hely. Horváth Zsolt (Zala megye)

Közúti ellenőrök zöld pólósok: 1. Farkas Gábor - középen (Zala megye) 2. Katona János - balról az első (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 3. Bali Gábor (Pest megye)

 

 

 Hír, fotó: Pataki Melinda ELKEZDŐDÖTT AZ OKTATÓK ÉS VIZSGABIZTOSOK

SZAKMAI VETÉLKEDŐJE... 

Debrecenben 2015. április 24-én rendezték a megyei fordulót... katt


Pest megyében Szigetszentmiklóson, a vizsgabázison...katt


Pécsett a Baranya Megyei Kormányhivatal...katt


Tatabányán jó hangulatú szakmai verseny...katt Figyelem! Rendeletváltozás! Tovább...


Simonné Varga Mária KRESZ-oktatóval beszélgetek Tovább...


Négy kiváló szakoktató!

A legidősebb, a mozgássérült, a hallássérült, a legtöbb órát gyakorló
tanulóvezetők legjobb 
oktatói 2014-ben! Tovább...

Monori Gábor 
Dekmár Tamás József 
Horváth László 
Olajos József 


Közlekedik a CSALÁD! Újra - 2015-ben is!  Tovább...


Hívnak. Szükség van rám. Szeretem csinálni!

Szentesi András 80 éves, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei ATI Kft. szakoktatója most éppen a CE kategóriás Biztonsági és üzemeltetési ismeretek tantárgyból oktat! Jogosítványát 1954-ben szerezte, a tanítási órán 61 éves vezetési tapasztalatból merít, de használja a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközöket is. Figyelik, csüngenek rajta a hivatásos vezető-jelöltek. 


   

     

A gyakorlati oktatást 1972-ben kezdte, még a KPM Autóközlekedési Tanintézet Szolnok Megyei iskolájában, az Eötvös téren. Az idő haladt, ő egy tapodtat se mozdult, maradt az ATI-nál, 43 éve itt van. Oktatott Skoda 1000 MB-vel, 120 LS-el, Zsigulival, Citroennel, különféle ZIL teherautókkal.
A kilencvenes évek „Dizil” oktatójárművel történt eseményt, azt nem felejti: zöld jelzésnél haladtak a kereszteződésben (még a régi 4-es úton, a Tisza híd előtt), amikor egy száguldó Mazda 626-os oldalról eltalálta őket. Egyik tanulójával kirepült a fülkéből, a másik tanuló meg tudott kapaszkodni a kormányba. Nagy szerencse, megúszták súlyos sérülés nélkül. 
Szentesi András idén a nyolcvanadikba lépett, a gyakorlati oktatást három éve már nem vállalja, de a tanteremben még ott van.
Kell-e még 80 éves korban is oktatni?
Ilyet kérdezni – vágja rá gyorsan. Hívnak. Szükség van rám. Szeretem csinálni! Ennyi!   


VIGYÁZZ MAGADRA! Alkohol minden mennyiségben, amitől csúf és ráncos lesz az arcod! Amitől a vesztedbe rohansz az autóddal! Meghatározatlan összetételű drogok, amitől teljesen megőrülhetsz, zsákutcába fut az életed! Óriási veszélyeknek vagy kitéve! 
Klobusitzky György látványos és nagyszerű, humoros és sokkoló hatású előadása 2015. március 22-én az új szakoktatók tanfolyamán is nagy élmény volt. 


Magyarok a világ járműgyártásában! Mátyás király idejéből való a Kocs községben gyártott világhírű szekér, amire Knezsik István az Autós Nagykoalíció elnöke és Simon László Kocs polgármestere emlékeztetett az Auto, Motor és Tunning Show háromnapos eseményen. Bejelentették: július 10-12 között kocsi toló versenyt rendeznek a Komárom-Esztergom megyei kis faluban.
Ugyanitt láthattuk – sok más veterán jármű társaságában – a Trabant előd, kétütemű DKW kisautót, amit Magyarországon, az ötvenes években oktatásra is használtak az Autóműszaki Intézet (AMI) autósiskolában. 


Egy nagyon rossz hírAstyilán András budapesti szakoktató kollégánk, már több mint két hónapja nem dolgozik, kórházban van, súlyos beteg. Hatvan napja, 2015. január 22. óta kómában fekszik. Reménykedünk… 


 


KIA SOUL 1.6 CRDi

   

Székely Gábor fővárosi szakoktató első benyomása a tanpályán: kényelmesen ülök benne, jól kilátok belőle, vezetni is könnyű, hét év garancia jár hozzá - elfogadnám tanulókocsinak!

Kia Soul tanulókocsi-teszt a következő 2015/2-es számunkban 

 


Rövid feljegyzés a BKIK szakoktatói tagozatának nyilvános üléséről…


2015. március 7-én harminchárom - közöttük vidéki városokból is érkező - iskolavezető és szakoktató résztvevője volt annak a kamarai megbeszélésnek, melynek napirendi pontjai itt a Tanulóvezető honlapján is megjelentek és már előzetes érdeklődést is kiváltottak.
Dörnyei József és Rubik P. Pál bevezető gondolatai után, elsőként Dudás Zoltán a BKIK VI. Közlekedés, Szállítás, Szállítmányozás Osztályának elnöke szólt a kamara szervezeti ügyeiről, a belépés előnyeiről, a kamara köztestületi szerepéről. Többek között említette, hogy pl. a fővárosba tervezett dugódíjról is közös kamarai indítványt nyújtanak be, hogy az majd ne terhelje a gyakorlati oktatás költségeit.
Dr. Buzási Gábor ügyvéd, meghívott szakember arról beszélt, hogy a hazai járművezető-képzés gyakorlatát ma sok hiányosság terheli, mint pl. a nagyjárműves oktatás gyenge színvonala, vagy az a tény, hogy a járművezető felelősségi kérdései, a jogkövetkezményekkel kapcsolatos ismeretei teljességgel hiányoznak a tananyagokból. Megemlítette: a hatóságok megosztó taktikája csak a szakma megújuló összefogásával csökkenthető, de már a 24-ik órában vagyunk! Utalt arra is, hogy az oktatás gondjainak orvoslása jogi eszközökkel is lehetséges, de ez csak átgondolt, kidolgozott elképzeléssel, hosszabb időkeretben képzelhető el.
Pető Attila a Nyíregyházi Főiskola által szervezett szakoktató-képzés budapesti koordinátora a tanfolyamok menetéről tájékoztatott: nyolcvan szakoktató jelölt tanul három csoportban, valamikor ősszel már munkába állhatnak. Ez a létszám nem oldja meg a magyarországi oktató hiányt, még a nyáron új tanfolyamok indítását tervezik. A hosszú ideig szünetelő képzés szervezését most újra kell tanulni, a tapasztalatok gyűlnek, a szigorú felvételi rendszer pedig átgondolásra érdemes.
 A meghívottak ugyan nem jöttek el, de a legtöbb hozzászólás mégis ahhoz a napirendi ponthoz kapcsolódott, amiben az NKH és az E-educatio Zrt. képviselői tájékoztattak volna az új tesztvizsga-kérdések alakulásáról, módszertani kérdéseiről. Senki nem jött, még azok sem, akik szervezőknek magánemberként ezt ígérték. A távolmaradás okait megint csak találgathatjuk, minősíteni nem fogjuk. Tény azonban, hogy a megbeszélés részvevői, a témában hozzászólók a hatósági emberek távolmaradását nem díjazták, érthetetlen hozzáállásnak értékelték. 

A járművezető-képző szakmában elismert, jó nevű iskolavezetők és szakoktatók sorban hangoztatták, hogy véleményük szerint az NKH és az E-Educatio ún. együttműködése hátrányos helyzetbe hozhatja az autósiskolákat, sértheti az esélyegyenlőséget, a tisztességes piaci versenyt. 
 A további hozzászólások is a szakma gondjait fogalmazták meg, kialakult a vita, ami aztán - szokásos módon - az árkérdés örök témakörébe torkollott. Így esett szó az oktaméterről, a minimum és a fix óradíjak lehetőségeiről, de - mint pl. a taxizás esetében -  a hatósági ár kialakításának igénye is megfogalmazódott. Itt jegyezte meg Dudás Zoltán elnök: ha az elképzelésekről a szakma által kidolgozott, alapos, írásos előterjesztés készül, akkor a kamara ennek megvalósításához minden segítséget megad. 
Az utolsó napirendi pont témáját az oktatójárművek nagyon is aktuális cserelehetőségeit Rábl János iskolavezető hozta: kellő számú jelentkező, vásárló esetén, egyes autókereskedőknél akár 30 %-os árkedvezményt is el lehetne érni, - ebben is szervezni kellene, ebben is össze kéne fogni a szakmának!

Végül, és ezt nem a kincstári optimizmus mondatja velem: a nyilvános szakmai megbeszélés után úgy gondolom, a járművezető-képzés, az autósiskolák, a szakoktatók felgyülemlett gondjain, bajain most kamarák budapesti és országos köztestületeiben  lehetne a legtöbbet segíteni.  (BZ)


SZAKOKTATÓK KÉPZÉSE

2015. februárban - a sikeres felvételi vizsgák után - három helyszínen is elindult a szakoktatók képzése: Nyíregyházán, Budapesten és Győrben. Ez azt jelenti, hogy már idén novemberben legalább hetven új, frissen végzett szakoktató kerülhet az autósiskolákhoz. Ez még nem oldja meg a krónikus hiányt, de a szakoktatókat képző Nyíregyházi Főiskola már tervezi, márciustól pedig szervezi az új felvételi indulását – tudtuk meg a hírt Lengyel Zoltántól a főiskola oktatásvezetőjétől.  

 

  

 

 

 

 


Minden évben megjön a tél!

Minden évben új Tanulóvezetők jönnek!

Minden évben Új az Oktató instrukciója!

 

 

 

 

- Most lassabban! Az útviszonyokhoz, a látáshoz igazítani a sebességet!

- Nagyobbra méretezni a követési távolságot!

- Nagyobb biztonsági tartalékot az oldaltávolságban is!

- Minimumra csökkent a kerék és az út kapcsolata!

- Könnyebb lett a kormányzás! Érzed?

- Kerülni a hirtelen, gyors mozdulatokat!

- Más lett a gumiabroncsok menetzaja! Hallod? 

- Autónk nem a megszokott módon mozog! Érzed?

- Finoman lassítani, gyorsítani, óvatosabban kormányozni!

- A megszokottnál előbb kell adni az irányjelzést!

- Kerülni a hirtelen, gyors mozdulatokat! Lassabban!

- A látszat csal! A hókása alatt jég lehet!

- Másféle csillogása van a víznek, mint a jégnek. Látod? 

- Ha jeges, hatszorosára növekedhet a szokásos fékút! Tudtad ezt?

  
 

 

 

 

 

Lassabban! Legyen biztonsági tartalékunk!


 


 

Vélemények

az év végére zsúfolt oktatói továbbképzésről...

1. Elegünk van már ebből ! 

2. Mi közük van a kérdéseknek a szakmai valósághoz? 

3. Koreczky Karcsi gondolkodik… 

4.Továbbképzés, vizsgajelentés… 

5. Milyen alapon? 

  6. Nekünk most a tanulóvezető az első!

 7. Van-e olyan szakma, ahol minden évben vizsgázni kell?

 8. Kinek szól a továbbképzési anyag?

 9. Ötször is köszönjük!

10. További, javasolt tesztkérdések az év végi továbbképzéséhez…

11. Egyetértek vele...
12. Két napja vizsgáztam...
13. Csak B jogsim van...
14. Továbbképzés motorosoknak is...
15. Csak a kötelezőséget érzem...
16. Egyetértek...

17. Tényleg ezt érdemli a szakma?

18. Verbalizáljunk, csukjuk be a szemünket!

19.  Akkor meg mi értelme van ennyire szigorúan venni...

20. Miért csak most kezd ideges lenni a szakma?

21. Nekünk oktatni kell...

22. Egyetértek én is...

23. Vizsgáztam, könnyen ment...

24. Mit tehetünk mi?

25. Magam is egyet értek...


Sajtóközlemény az útdíjrendszer változásairól

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium összefoglaló tájékoztatást adott az útdíjrendszer januárban életbe lépő kedvező változásairól a szakmai érdekképviseletek számára, meghallgatta az autós és fuvarozói szervezetek észrevételeit 2014. december 13-án, Budapesten. 
A megbeszélésre a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, az Országos Baleset-megelőzési Bizottság, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, a Magyar Autós Szakmai Szövetség, az Autós Nagykoalíció, a Magyar Autóklub, aSzakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete, a Kulturált Közlekedésért Alapítvány, a Járművezető-Szakoktatók és Képzőszervek Országos Egyesülete, a Nemzeti Összefogás Fuvarozói Fórum, Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége és a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete delegáltjai kaptak meghívást. A találkozón hét szervezet képviseltette magát.  Tovább...

Téves közlés,
hogy a Járművezető-szakoktatók és Képzőszervek Országos Egyesülete szerepel ebben az NFM Kommunikációs Főosztálya által kiadott fenti sajtóközleményben. Címünkre nem érkezett meghívó, sem elektronikus, sem hagyományos postai úton. Telefonon sem kaptunk értesítést. Nem voltunk ott! Értesítés esetén természetesen részt vettünk volna a tanácskozáson.

Tisztelettel: Németh György elnök  


 Díjazom az oktatókat…Közlekedik a család!Ez a tanulóvezetőknek is árt!


Három tesztkérdés a módosítás kapcsán! 


Ellenőrizze Tudását!

 Egy forgalmi helyzet rövid leírása
így szeptember elején…

A hétéves gyermekek egy forgalmas út közepén várakoznak és a járdaszigeten iskolatáskáikkal éppen püfölik egymást. Hárman átrohannak a gyalogátkelőhelyen anélkül, hogy bármerre is néznének, a negyedik ott marad és kiabál utánuk. Hirtelen azonban ő is megiramodik, utánuk dobja a maréknyi kőport, majd gyorsan megfordul, visszafut a táskájához. Ő sem néz körül. Még nincs baj, ez még csak a veszély előszobája! Ilyenkor az előrelátó, a sebességet is csökkentő, okos járművezetői magatartáson, a gyors beavatkozáson múlik minden. A veszély elhárítható! A gyermek megmenthető!
És most így szeptember elején, az oktatók dicséretére legyen mondva: minden áldott nap erre tanítják a tanulóvezetőket!Hová megyünk? Ez zsákutca!

 Oktatói instrukciók: Mennyivel megyünk?

 Folyt... 

Illetékesek, figyelem!

 

      

A Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2013. májusban aláírt együttműködési megállapodása értelmében, - amikor a képzési szolgáltatást „ingyenes”, „díjtalan”, „térítésmentes” vagy hasonló jelzőkkel ajánlják a képzőszervek, az kiemelt tényállás, ilyenkor a területileg illetékes kormányhivatalok szakigazgatási szervezetei vizsgálódhatnak a fogyasztók jogainak érvényesülése érdekében (xy.)


 Nagyszerű Oktatók - Elismerő Oklevelek !


  

Horváth László - Debrecenből, aki hallássérült tanulóvezetőket oktatott...

Pataki Melinda és Csapucha Vendel - Tatabányáról, akik 140 órás hosszú menetre vállalkoztak...

Pataki András - Budapestről, aki 70 éves tanulóvezetőjét tanította meg autózni...

 Folyt...


AUTÓS AKADÉMIA !           

Az Autós Nagykoalíció által rendezett AUTÓS AKADÉMIA legutóbbi előadásainak video anyagai:

Horváth PéterSKF Zrt. A kerékagycsapágyak múltja, jelene és jövője

Horváth András: Termékdíj története és helyzete Magyarországon

Kovács Gyula: A gépjárműbontók múltja, jelene és jövője a 2015-től érvénybe lépő újrahasznosítási előírás tükrében

Ikotics István: Vezetéstechnikai hibákból eredő balesetek megelőzése

 

 

 

 

 


 

Vizsgabiztosok, szakoktatók

az országos döntőben!

Az NKH által 2014-ben is meghirdetett szakmai verseny döntőjét május 24-én a Hungaroring Vezetéstechnikai Centrumban rendezték.Több mint száz résztvevő, izgalmas elméleti és gyakorlati versengés, kifogástalan rendezés. A szakemberek nélkülözhetetlen eszmecseréje.

   

Helyezések:
Járművezető vizsgabiztosok:
1. Gulyás Péter 
(Veszprém m.)  2. Cser László (Komárom-Esztergom m.) 3. Vida Zoltán (Győr-M-Sopron m.)
Szakoktatók:
1. Huszár Mihály 
(Békés m.) 2. Németh Zoltán (Győr-M-Sopron m.) 3. Béres Roland (Nógrád m.)
Műszaki vizsgabiztosok:
1.Vétek Róbert (Somogy m.) 2. Kiss Zsolt (Zala m.) 3. Paál László (Vas m.)

  

Együtt, mind a kilencen, de nem a helyezések sorrendjében. Ők voltak legjobbak! 


 


 

 A PÁLYA BEJÁRÁSA, MANŐVEREZÉS AZ ÖRDÖG KAPUBAN…


 A Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelőség május 9-én, Tatabányán rendezte a szakoktatók és vizsgabiztosok válogató versenyét. A szakoktatók közül kilencen indultak, az országos döntőn való részvétel jogát Pataki Melinda és Dombai Norbert szerezte meg. A három járművezető vizsgabiztos közül Hegedűs László és Cser László Zsolt, illetve a négy műszaki vizsgabiztos közül Jóna István és Hajós Ferenc lettek a legjobbak. 
Hat továbbjutó, gratulálunk, további eredményes versenyzést kívánunk! 

 Autós Akadémia !

 


Prof. Dr. Holló Péter:  "Közúti közlekedésbiztonság Magyarországon"

Urbán Péter:  „A gumiabroncs története 2. rész”

Rippel Ferenc:  "Garancia és ügyfélmegtartás a gyakorlatban…"

Szabó Attila:    „A medve NEM játék!”                   

Íme a színvonalas előadások, melyek az Autós Akadémia legutóbbi, április végi szakmai találkozóján hangzottak el. Az erről készült videó felvételek már elérhetők címükre kattintva vagy megtekinthetők és letölthetők az Autós Nagykoalíció honlapjáról is.

Ugyanígy, a korábbi nagysikerű előadások video anyagai is megtalálhatók www.ank.hu honlapon az Autós Akadémia menüpontban, valamint a www.autoszektor.hu autós szakmai honlapon az Autós Nagykoalíció menüpont alatt.


 

 
 
 
 A szakoktatók, vizsgabiztosok megyei válogató versenyeiről…

 Debrecenben, április 25-én, pénteken,  legalább harmincan indultak. A számítógépes elméleti és a tanpályás gyakorlati versenyen Kiss István és Garabuczi Géza szakoktatók, illetveKoroknai Imre és Kókai Mihály vizsgabiztosok szerepeltek a legjobban, - akik az országos döntőbe is bejutottak!


 Budapesten 26-án délelőtt, szombaton, a Vas Gereben utcai vizsgabázison és a Hofherr utcai tanpályán zajlott a válogató verseny. Ezen a napon Maksa Miklós és Szőgyi Lászlószakoktatók illetve Horváth Gabriella és Köves Szilárd vizsgabiztosok szerepeltek a legjobban, - ők a továbbjutók, nekik is szurkolunk!Közlekedik a család

     

 Elindult az Országos Baleset-megelőzési Bizottság, az Autós Nagykoalíció és a Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. közlekedésbiztonsági vetélkedősorozata. A területi (megyei) selejtezőket 2014. június 28-ig rendezik, az országos döntő szeptemberben!   

 www.kozlekedikacsalad.hu

A közlekedésbiztonsági verseny fődíja: ŠKODA Rapid Spaceback személygépkocsi. 

 


   A Magyar Rallye Versenyzők ÖRÖMAUTÓZÁS csapata az idén már hatodik alkalommal rendezte meg a súlyos betegségekben szenvedő gyermekek különleges autózási élménynapját.

Folytatás...


Varga Józsi bácsi éppen kiszáll autójából…
2014. március 8-án lesz 90 éves! 
Négy éve, 86 évesen hagyta abba az oktatást 
az Automobil-2003 Bt. autósiskolában.
Folytatás...


Őri Gábornak van igaza!

 2014. február 22. Szombat, 10 óra.Legalább harminc-negyven fővárosi oktató gyűlt össze az Írottkő parkban a híd alatt, a tanpálya ügyfélfogadójában. Közöttük iskolavezetők és legalább három érdekképviseleti vezető is. Folytatás...


Motoros oktatás, 24-es rendetlenségek…

Megvettem őket, végigoktattam velük az évet, a szezon végére pedig nyilvánvalóvá vált számomra: ezekkel a motorokkal semmivel sem tudok többet adni tanulóimnak, mint elődeikkel. 
Folyt...A képzési rendelet módosításáról!

Folytatás...


Előzetes a KRESZ változásokról! 

Még másfél hétig, február 5-ig lehet véleményezni a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) javaslatát a KRESZ-módosításról; a szaktárca hivatalos oldalán olvasható javaslatban egyebek mellett új fényjelzések és egységes táblák bevezetése szerepel. Az MTI híre szerint új  rendelkezésekkel egészülhet ki a KRESZ a tárca közigazgatási és  társadalmi egyeztetés alatt álló javaslatai alapján.  

Balesetveszélyes helyzetet okoz,  ha az autós az autópályán vagy autóúton kialakuló torlódás miatt  fékezésre kényszerül. A javaslat szerint a KRESZ előírná, hogy a  jelentős sebességcsökkentést (a jármű megállásáig, vagy a lassítás  megszüntetéséig) a jövőben a jármű mindkét oldali első és hátsó  irányjelzőjének egyidejű működtetésével kell jelezni. A tárca  szerint a bevált gyakorlathoz igazodó előírás bevezetésével kevesebb  lehet az ütközés a gyorsforgalmi utakon. 

A módosításban a KRESZ megújítását célzó lakossági felmérésben  felmerült javaslat is helyet kapott: az előírások megengedhetik,  hogy a forgalmat irányító készülékek piros és zöld fényjelzéseiben  vagy a kiegészítő lámpákon csökkenő számsor utaljon az adott  fényjelzés megváltozásáig hátralévő időtartamra. 

A KRESZ a megalkotása óta  eltelt közel negyven évben több mint harminc alkalommal változott, a  hatályos jogszabályban ezért tucatnyi különböző stílusú közúti  jelzés található. A rendeletben a módosítás nyomán az akár 1975-ben  rajzolt jelzésképeket egységes szemléletben kiszerkesztett táblák  válthatják fel, a tanulóvezetők így a hatályos KRESZ-ből pontosan  azokat a táblaképeket sajátíthatják el, amelyekkel az utak mentén is  találkozhatnak.  

A rendelkezések néhány, jogszabályban rögzített eltérést  megengedhetnek, így például kimondhatják, hogy városképi okokból más  közúti jelzésekkel össze nem téveszthető egyedi táblák jelölhetik a  helyi közösségi közlekedési eszközök megállóit és a taxiállomásokat.  

Több uniós tagállamban kialakult gyakorlat átültetésével új  jelzőtábla adhat tájékoztatást az út mellett vagy annak közelében  lévő egyházi létesítményről; felirat utalhat a felekezet, vallási  közösség és az épület nevére, a szertartások időpontjára. Az  információknak különösen olyan idegenforgalmi és üdülőövezetekben  lehet jelentősége, ahol az odalátogatók kevesebb helyismerettel  rendelkeznek.  

A műszaki előírások után a KRESZ is megnyitja a  nappali menetjelző lámpa szabályszerű használatának lehetőségét a  motorkerékpárosok előtt; az 5-6 cm átmérőjű pozíciófény nem vakít,  de távolról is jól látható, és csak kismértékben terheli a jármű  elektronikai rendszereit.  

A KRESZ e-útdíj bevezetéssel egyidejűleg  hatályba lépett módosítása megtiltotta a 7,5 tonna össztömeg feletti  tehergépjárművek átmenő forgalmát az alsóbb rendű úthálózaton. Az  üzemeltetési tapasztalatok alapján azonban az előzetesen becsülttől  jelentősen elmaradó, kismértékű átterelődés mutatható ki a  díjköteles szakaszokról a mellékutakra egyes térségekben. A jogalkotó ezért a helyi kereskedelem és gazdaság  élénkítése érdekében a megyén belüli célforgalomban enyhíti a  korlátozást. A súlyhatár általánosságban 12 tonnára nő, ezzel  gyakorlatilag a kéttengelyes tehergépkocsik teljes köre bekerül a  kedvezményezettek közé. A pontosabban körülhatárolt tilalom lehetővé  teheti, hogy a kijelölt szervek a jelenleginél is hatékonyabban  lássák el ellenőrzési feladataikat.  

A kormányzati honlapon társadalmi véleményeztetésre közzétett  rendelettervezethez február 5-ig lehet véleményeket fűzni, végleges elfogadásáról várhatóan egy-két hónapon  belül döntés születik; az új előírások a kihirdetést követő napon  lépnek majd hatályba.
MTI
 


Változások a műszaki rendeletekben! 

Tavaly év végén 2013. december 2-án jelent meg a 71/2013. és 72/2013. (XII. 2.) NFM rendelet, amelyben a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (ER), valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (MR) módosításai szerepelnek. Az új rendeletmódosítások tovább korszerűsítik a járművek üzemeltetési, műszaki feltételeit az európai uniós tagországok általános gyakorlatához igazodva, a KRESZ szabályokkal is összhangban.

 

A legfontosabb változások a következők:

Kerékpárok

- A kerékpár hangjelző berendezés csak csengőhangot adhat.

- A kerékpáron legalább 2 db, mindkét oldal felé hatásos, borostyánsárga küllőprizmát kell elhelyezni legalább az első kerékre, az átmérő mentén.

- A küllőprizmát helyettesítheti a két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület.

- Most már a kerékpároson elhelyezett világítás is szabályos – csak feltétlen látható legyen.

- A kerékpár gyermekülés kivitelét és rögzítési módját is pontosan szabályozza a rendelet. A követelmények kiegészültek a közlekedésbiztonság szempontjából fontos elemekkel: az ülésfelület súlypontjának a jármű hosszanti függőleges szimmetriasíkjában, a tengelysíkok között kell elhelyezkednie, a vezető háta mögött közvetlenül elhelyezett gyermekülés azzal a feltétellel megengedett, hogy háttámlával és a gyermek méretére beállítható, általa ki nem kapcsolható, a kibújást minden körülmények között megakadályozó utasvisszatartó rendszerrel van ellátva, továbbá, hogy a gyermek lába a kerékkel érintkezésbe nem kerülhet.

- A lámpák és a fényvisszaverő prizmák fényének 150 méterről is láthatónak kell lenniük.

- Fényvisszaverő prizmából már a kerékpár elejére is kell egy fehéret helyezni, nem csak egy pirosat hátulra.

Motorkerékpárok

- Az európai gyakorlatot követve, a motorkerékpároknál a nappali menetjelző lámpa használatára vonatkozóan megengedő rendelkezés született. (Ehhez természetesen a hazai KRESZ vonatkozó szövege is pontosításra kerül!)
A motorkerékpáros közlekedés biztonságának is kiemelt követelménye a ”látni és látszani” elv maradéktalan érvényesítése, melynek kapcsán a kis és a nagy motorkerékpárokon széles körben terjed a nappal is jól érzékelhető, korszerű világító berendezések (nappali menetjelzők) alkalmazása. 

Gépjárművek gumiabroncsai

Téli gumiabroncs az olyan gumiabroncs, amelynek…
a) gyártása során az anyagkeveréket, a futófelület mintázatát, a szerkezetét a téli időjárási körülményekhez és útviszonyokhoz választották meg annak érdekében, hogy alacsony hőmérséklet melletti rendeltetésszerű használata során fokozott kapaszkodóképességgel rendelkezzen,

b) gyártója téli abroncsként jelölte meg az oldalfalán a következő jelölések valamelyikével: „M+S”, „M&S”, „M.S”, „MS”, „Winter”, „Winter Use” felirat, „Hópihe” ábra, „Háromágú hegycsúcs” ábra,

c) mintázat-magassága (bordázat mélysége) meghaladja a 4 mm-t.

- A közúti járművek kerekeire a téli gumiabroncs használati kötelezettség jelenleg nincsen sem a nemzetközi, sem a nemzeti szabályozásban. Hangsúlyozni kell azonban a járművek közlekedésben való részvételi feltételeinek betartását.  Hazánkban közlekedésbiztonsági követelmény, hogy a járművezetők a mindenkori út- és időjárási viszonyokra felkészített gépjárművel induljanak el, az ehhez igazodó sebességgel és követési távolsággal haladjanak. 
 A gépjárművek műszaki jellemzőihez igazodó téli gumiabroncs készlet alkalmazása az üzembentartó felelősségi körébe tartozik, ha a megfelelő biztonság érdekében alkalmazni kívánja e speciális tulajdonságú gumiabroncsokat. Ez a módosítás a gumiabroncs jelzéseinek tételes bemutatásával segíti az üzemben tartókat a kiválasztásában és a beszerzésében.

Gyermekszállító autóbuszok

- Megengedő rendelkezés született a gyermekszállító autóbuszok elején és hátulján elhelyezett fényt kibocsátó vagy megvilágított ”álló jármű környezetében gyermekek közlekedésére figyelmeztető” tábla alkalmazására is.
Ez a szabályozás a közelmúltban megjelenő KRESZ-módosítással összhangban, a gyermekszállító autóbusz közúton szabályos közlekedésének megfeleltetése kapcsán, közlekedésbiztonsági szempontokat figyelembe véve alakult ki, ami tovább javítja a pontos felismerhetőséget.

Rakomány szállítása 

- A módosítás pontosítja azokat a vonatkozó rendelkezéseket, amikor pl. a gépkocsi hátsó részén hátra túlnyúló rakomány (pl. kerékpár) akadályozza a gyárilag felszerelt fényjelző berendezések és világító lámpák észlelését. 
Egyértelműen kimondja: a gépkocsi hátsó világító és fényjelző berendezéseit kitűzhető világító és fényjelző berendezéssel meg kell ismételni akkor, ha a járművön hátra túlnyúló rakomány (pl. vonóhorgon rögzített kerékpár) a gyári lámpák észlelését akadályozza.
A szabályozás az üzemeltetők esetében egyszerűbbé teszi a szükséges intézkedések alkalmazását, a rendszámtáblák rakomány által történő takarásából eredő problémák kezelését.

Műszaki vizsgálati bizonyítvány

A rendeletmódosításban bevezették – a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló 2010/48/EU bizottság irányelv hazai átültetése kapcsán – a műszaki vizsgálati bizonyítványt. Hazánk az uniós előírásoknak megfelelően átültette az irányelvet, azonban ez nem csak a műszaki vizsgálati bizonyítvánnyal, hanem a teljes jármű vizsgálati rendszerrel foglalkozik - a jövőre vetítve. Ennek részletesebb elemzésére most nem térünk ki.

Műszaki vizsgabiztosok

Ez a módosítás pontosítja a közúti járművek műszaki megvizsgálását végző vizsgabiztosokra vonatkozó előírásokat, ami elsősorban a tevékenység minőségének javítását célozza, szigorítja a vizsgabiztosokkal szembeni elvárásokat. A módosításokat a társadalmi szervezetek és a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos jelzései indokolták. 
- A vizsgabiztosi tevékenység folytatása 5 évig nem engedélyezhető olyan személy részére, akivel szemben a hatóság a Nyilvántartásból való törlést alkalmazta. Az engedély csak az ismételten elvégzett vizsgabiztosi alaptanfolyam és az azt követő eredményes vizsgát követően adható ki.
- A közlekedési hatóság visszavonja az engedélyt és törli a vizsgabiztost a Nyilvántartásból, ha a rendeletben meghatározott kötelezettségeit – az első megszegéstől számított 2 éven belül további 4 esetben megszegte, vagy súlyosan megszegte, ha a vizsgálat során a mérőműszereket illetéktelenül befolyásolta, vagy szándékosan valótlan adatot rögzített.
A vizsgabiztosok részére a Nyilvántartásba vételüket követően a közlekedési hatóság igazolványt állít ki.
  A kormányhivatalok megalakulásával, illetve a közlekedési hatóság közelmúltbeli átalakulásával összefüggésben a vizsgabiztosi képzési, továbbképzési nyilvántartásba vétel módosulása is folyamatban van. Ennek alapján a közlekedési hatóságnál kormánytisztviselői jogviszonyban álló műszaki vizsgabiztos, aki 2013. január 1-jén az őt alkalmazó szervnél kormánytisztviselői jogviszonyban állt, a műszaki vizsgabiztosi tevékenységet  továbbképzési kötelezettség teljesítése nélkül 2014. június 30-ig folytathatja.

Csuklós lassújárművek

- A módosítás egyértelműsíti a közúton közlekedő csuklós lassújárművekre vonatkozó előírásokat.
Csuklós lassújármű az, amely csuklós szerkezettel állandóan összekapcsolt két vagy több merev részből álló lassújármű, ahol a merev részek szétválasztása csak műhelyben, erre használt eszközökkel lehetséges. A több merev tagból álló személyszállító lassújármű abban az esetben is csuklós járműnek tekinthető, ha az utasterek nem átjárhatók és a járműegységek pótkocsi kapcsoló berendezéssel vannak összekapcsolva. A csuklós lassújárművön a merev részek utasterei összeköthetőek egymással úgy, hogy az utasok szabadon közlekedhetnek köztük. A merev részek állandó jelleggel, egymással úgy kapcsolhatóak össze, hogy szétválasztásuk csak műhelyben használt eszközökkel lehetséges. A merev részeknek (járműtagok) külön is meg kell felelniük az azonos kategóriájú vontató járművekre és pótkocsikra vonatkozó követelményeknek. E szabályozás célja a hazánkban több helyen is (Bp; Balaton környéki települések, stb.) alkalmazott, használt turisztikai célt szolgáló, lassújárművek ”városnéző vonatok” használatának műszaki pontosítása.

Forrás:
A Magyar Közlöny 2013. december 2-án megjelent számában a 71/2013. és 72/2013. (XII. 2.) NFM módosító rendelet, továbbá a korábbi 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.


Drivingcamp Hungary – OKTATÓKNAK!


   

Képzőszervek vezetői, szakoktatói kaptak meghívást a zsámbéki Drivingcamp Hungary vezetéstechnikai tanpályára 2014. január 11-én. A saját gépkocsival végezhető egynapos csúszós programot, a gondosan összeállított színvonalas elméleti és gyakorlati tréninget két kiváló instruktor Albert Péter és Banda András vezette.

 Tény az, hogy még az autóvezetés izgalmaihoz szokott gyakorlati oktatóknak is tetszett, átélhették a megcsúszásból eredő veszélyhelyzetek leggyakoribb változatait, megérezhették a kerekek tapadásának fizikai határait, igen hasznosnak találták a gyakorlatokat, kellemesen bele is fáradtak. Nagyjából ez derült ki a tréning utáni rövid szakmai beszélgetésen, ahol részt vettek az instruktorok, Tóth Sándor megbízott szakoktatói koordinátor és Laczházy Sebastian a DrivingCamp Hungary vezérigazgatója. A vezetéstechnikai pálya szakemberei nem titkolták, folytatni szeretnék az ehhez hasonló képzőszervi tréningeket, együtt akarnak működni a magyarországi autósiskolákkal és oktatókkal. Az együttműködés célja pedig az lenne, hogy már a tanulóvezető fiatalok megismerjék, megkedveljék a vezetéstechnikai tréningeket, amiben óriási tartalékai vannak a közlekedésbiztonság további javításának.Oktatói instrukciók a télben!


 

 

 Tanulóvezető: van a mi autónkon téli gumi?

 Oktató: természetesen van! De nem csak ebben kell reménykedni!

  Szakad a hó! A tompított fényszórót bekapcsolni!

  Lassabban! Az úthoz, a látáshoz igazítani a sebességet!

  Sokkal nagyobbra méretezni a követési távolságot!

  Biztonsági tartalékot képezni az oldaltávolság tartásában is.

   Lefagyott, jeges az úttest. Könnyebb lett a kormányzás. Érzed?

   A végsőkig lecsökkent a kerék és az út kapcsolata!

  Megváltozott a gumiabroncsok menetzaja. Hallod? 

   Autónk most nem úgy, nem a megszokott módon mozog. Érzed?

  Kerülni a hirtelen, gyors mozdulatokat. Lassabban!

  Finoman lassítani és gyorsítani, óvatosabban kormányozni.

  A megszokottnál jóval előbb adni az irányjelzést.

  Nedves az úttest! Csillog a víztől és a jégtől!

  Másféle csillogása van a víznek, mint a jégnek. Látod? 

  Sokszor pedig a látszat csal! A hókása alatt jég lehet!

  Jeges úton a fékút a hatszorosára is megnövekedhet! Tudtad ezt?

 

  Lassabban! Legyen biztonsági tartalékunk!

 

 


 

Újra az oktaméter készülékről,

de most már a rendeletváltozások tükrében!

Órákat töltök el bizonylatolással, az NKH ügyfélkapus feltöltési munkálataival, pedig nálam a tanulókocsiban, már évek óta működik az oktaméter, az Elektronikus Vezetési Karton. Nálam itt van a memóriában minden oktatási adat, mégis a papír alapú vezetési kartonon és kézzel is meg kell csinálni mindent, rengeteget adminisztrálni, mert a hatóságnak csak így, az előírt formában lehet küldeni adatokat. A közlekedési hatóság nem fogadja közvetlenül az oktaméter adatait, pedig ez a lehetőség már három éve ott van a képzési rendeletben, mármint az, hogy a vezetési karton az lehet elektronikus eszköz is. Így áll a helyzet 2013 októberében!
 Mindez persze nemcsak a saját gondom és nézőpontom, hiszen ma az országban legalább száz iskola, oktató dolgozik EVK készülékkel, az oktaméterrel. És ezzel most arra szeretnék rávilágítani, hogy akik becsületesen, tisztességesen akarnak dolgozni és modern technikával akarják ezt megoldani, - költenek is erre - azok sem juthatnak előre. Akik úgy szeretnék munkájukat jól végezni, hogy felhasználnák ehhez a legújabb számítástechnikai fejlesztéseket, a legjobb technikai megoldásokat. Az Elektronikus Vezetési Karton a gyakorlatban már bizonyított. Erről már korábban is, más kiváló oktatási szakemberek is kifejtették véleményüket - itt a Tanulóvezetőben is. Igaz, régebben voltak ellenvélemények is, de a vitát inkább a ráfordított költségek váltották ki.
Most azonban egészen más a helyzet. Az Elektronikus Vezetési Kartonnak - az új szabályozásnak is köszönhetően - megint aktualitása van! Azt érzékelem, hogy az oktatók és iskolavezetők már nem idegenkednek az eszköztől. Miközben azt is tudják, hogy a berendezés csak a tisztességes munkát végző oktatók számára jelenthet segítséget, hiszen működése közben az interneten valós adatokat küld a központi gépre.
 Vajon miért is kellene a hatóságnak abból kiindulni, hogy itt mindenki csaló (sajnos ettől hangos ma az egész magyar bulvársajtó is!), és ennek alapján hozni a szigorú, bürokratikus szabályokat? Ez teljesen tévútra viheti az oktatást. Az oktaméter már évek óta működik, sok autósiskola és oktató használja elégedetten. 
Csak nagyon röviden, újra egy pár szót arról, hogy megkönnyíti az oktató és a tanulóvezető életét:

- Az első, hogy már a készülék megléte is az objektivitást, a képzés ellenőrizhetőségét sugallja, növeli a gyakorlati oktatás komolyságát!

- Fontos, visszakereshető történéseket rögzít, aminek szakmai, módszertani szempontból óriási jelentősége van!

- A tanulóvezető és az oktató egy hajóban eveznek, mindkettőnek az a célja, hogy eredményes legyen a tanulás. Az oktaméter pedig pontosan arra való, hogy támogassa a képzési folyamatot, kezelje az összes adminisztrációt és az összegyűlt adatok alapján trendeket lehessen kiolvasni belőle, ami pedig újabb, hatékonyabb módszerek kipróbálására is ösztönöz.

- Tapasztalatból tudom, hogy a tanulóvezetők szeretik az oktamétert, számukra így sokkal jobban kiolvasható a lényeg, az, hogy miért kell ezt így csinálni, hol is tartunk most a képzési folyamatban?

- Ma már sok a tapasztalat, bizonyítható, hogy az EVK berendezés tiszta helyzetet eredményez oktató és tanuló között.

És ha mindez elfogadott lenne a hatóság részéről is, akkor nem kellene feleslegesen adminisztrálni az oktatási idő kárára, vagy időt rabló pénzügyi dolgokkal is foglalkozni. A rendszer elszámol, tudja kezelni a tanuló késését, az óra lemondását stb, de ami most talán a legfontosabb, percre pontosan méri az oktatással eltöltött időt.  
 A képzési rendeletben előtérbe került kötelező menettávolság teljesítése, továbbá az új budapesti taxirendelet kapcsán is felmerült olyan igény, hogy akkor ne csak az időben, hanem kilométerben is mérjük az oktatást. Az oktaméter ezt is tudja, hiszen a GPS koordináták alapján a távolság mérésére is alkalmas. Szerintem ugyan a km-t előtérbe helyező gyakorlati oktatás módszertani szempontból nem igazán szerencsés ötlet, de ha most ez kell, akkor ezt is lehet.
 Ha pedig a percre pontos adminisztrációs adatokat várják el az oktatóktól, akkor már feltehető az a kérdés is, a rendelet minek ragaszkodik a tanórához? Sokkal egyszerűbb lenne percben kifejezni az oktatással eltöltött időt és a minimum időt is át lehetne számolni percekre. Így a ténylegesen, oktatással töltött idő jelenne meg, még ha a tanuló alkalomadtán csak 40 percet is tud vezetni, vagy éppen 70-et.
 A módosított rendeletben ugyancsak megfogalmazott és persze ma még nem ismert mutatószámok közül pl. a vizsga sikerességi mutató (vsm) számításánál is nagy könnyebbség lenne az oktató, az iskolavezető számára, nem kellene ezt még külön is adminisztrálni. Az oktató az EVK készülékébe beüti a vizsgaeredményt és máris kész van a statisztika. Ugyanígy a képzési költség (kk) számításakor az oktaméter pénzügyi funkciója is rendelkezésünkre áll, így minden fillérrel pontosan el tud számolni az iskola és az oktató. A levezetett órák adminisztrálásáról ugyan már szóltam, de itt újra megerősítem: oktaméterrel az átlagos képzési óraszám (ákó) kiszámításakor is minden adat megvan, és ha akarjuk, az egyből látszik is az internetes felületen.
 Végül, mindent összegezve: itt van egy kifejlesztett, modern eszköz, az Elektronikus Vezetési Karton, ami teljesen minimálisra csökkenthetné az adminisztrációt, amivel növelhető lenne a gyakorlati oktatás hatékonysága, ami szinte kizárná a visszaélések lehetőségét. Egy olyan, már működő tansegédleti eszköz, ami valóban esélyegyenlőséget teremthetne az oktatásban.Ha ezt a közlekedési hatóság is támogatná, segítené a gyakorlati oktatás ügyét.  

Papp Endre
Jövő Autósiskola